Sarkazam- posljednje utočište skromnih i čestitih ljudi u  situacijama kada se privatnost  njihovih duša nasilno napadne.


sarkazam-posljednje-utoite-skromnih-i-estitih-ljudi-u-situacijama-kada-se-privatnost-njihovih-a-nasilno-napadne
fjodor dostojevskisarkazamposljednjeutočiteskromnihčestitihljudisituacijamakadaseprivatnostnjihovihduanasilnonapadneposljednje utočišteutočište skromnihskromnih ii čestitihčestitih ljudiljudi usituacijamasituacijama kadakada sese privatnostprivatnostnjihovihnjihovih dušaduša nasilnonasilno napadneposljednje utočište skromnihutočište skromnih iskromnih i čestitihi čestitih ljudičestitih ljudi uljudi uu situacijamasituacijama kadasituacijama kada sekada se privatnostse privatnostprivatnost njihovihnjihovih dušanjihovih duša nasilnoduša nasilno napadneposljednje utočište skromnih iutočište skromnih i čestitihskromnih i čestitih ljudii čestitih ljudi učestitih ljudi uljudi u situacijamau situacijama kadasituacijama kada sesituacijama kada se privatnostkada se privatnostse privatnost njihovihprivatnost njihovih dušanjihovih duša nasilnonjihovih duša nasilno napadneposljednje utočište skromnih i čestitihutočište skromnih i čestitih ljudiskromnih i čestitih ljudi ui čestitih ljudi učestitih ljudi u situacijamaljudi u situacijama kadau situacijama kada sesituacijama kada se privatnostsituacijama kada se privatnostkada se privatnost njihovihse privatnost njihovih dušaprivatnost njihovih duša nasilnonjihovih duša nasilno napadne

Mir i spokojstvo, jedina su dobra i najveće dostojanstvo skromnih i bezimenih ljudi. -Ivo Andric
mir-i-spokojstvo-jedina-su-dobra-i-najvee-dostojanstvo-skromnih-i-bezimenih-ljudi
Stalno posmatram kolika je neosetljivost osetljivih ljudi prema osetljivosti njihovih bližnjih. -Ivo Andrić
stalno-posmatram-kolika-neosetljivost-osetljivih-ljudi-prema-osetljivosti-njihovih-blinjih
Nekoliko puta sam napravio bedan izbor u situacijama kada sam izbegavao potrebnu konfrontaciju. -Džon Kliz
nekoliko-puta-sam-napravio-bedan-izbor-u-situacijama-kada-sam-izbegavao-potrebnu-konfrontaciju
Ne treba verovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-verovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
Ne treba vjerovati ljudima s kojima smo se tek sprijateljili, a koji pokazuju da smo im draži od njihovih starih prijatelja; tako će se ponašati i s nama kada steknu nove prijatelje. -Ezop
ne-treba-vjerovati-ljudima-s-kojima-smo-se-tek-sprijateljili-a-koji-pokazuju-da-smo-im-drai-od-njihovih-starih-prijatelja-tako-e-se-ponaati-i-s-nama
I kada te duša boli i kad te tuga slomi, nabaci osmeh na lice.
i-kada-te-a-boli-i-kad-te-tuga-slomi-nabaci-osmeh-na-lice