Sasvim sigurno je došlo vrijeme da naš identitet kao ljudi za nas postane najvažniji: da naše zajedničko biti čovjek prepoznamo kao naš prvi identitet; da smo prije svega ljudi koji su rođeni u ovom današnjem svijetu da bi bili voljeni i da bi voljeli – mi smo povezani jedni sa drugima i potrebni smo jedni drugima.


sasvim-sigurno-dolo-vrijeme-da-na-identitet-kao-ljudi-za-nas-postane-najvaniji-da-nae-zajedniko-biti-ovjek-prepoznamo-kao-na-prvi-identitet-da-smo
mairead corrigansasvimsigurnodolovrijemedanaidentitetkaoljudizanaspostanenajvažnijinaezajedničkobitičovjekprepoznamoprviidentitetsmoprijesvegakojisurođeniovomdananjemsvijetubibilivoljenivoljelimipovezanijednidrugimapotrebnidrugimasasvim sigurnosigurno jeje došlodošlo vrijemevrijeme dada našnaš identitetidentitet kaokao ljudiljudi zaza nasnas postanepostane najvažnijida našenaše zajedničkozajedničko bitibiti čovjekčovjek prepoznamoprepoznamo kaokao našnaš prviprvi identitetda smosmo prijeprije svegasvega ljudiljudi kojikoji susu rođenirođeni uu ovomovom današnjemdanašnjem svijetusvijetu dada bibi bilibili voljenivoljeni ii dada bibi voljelivoljeli –– mimi smosmo povezanipovezani jednijedni sasa drugimadrugima ii potrebnipotrebni smosmo jednijedni drugimasasvim sigurno jesigurno je došloje došlo vrijemedošlo vrijeme davrijeme da našda naš identitetnaš identitet kaoidentitet kao ljudikao ljudi zaljudi za nasza nas postanenas postane najvažnijida naše zajedničkonaše zajedničko bitizajedničko biti čovjekbiti čovjek prepoznamočovjek prepoznamo kaoprepoznamo kao naškao naš prvinaš prvi identitetda smo prijesmo prije svegaprije svega ljudisvega ljudi kojiljudi koji sukoji su rođenisu rođeni urođeni u ovomu ovom današnjemovom današnjem svijetudanašnjem svijetu dasvijetu da bida bi bilibi bili voljenibili voljeni ivoljeni i dai da bida bi voljelibi voljeli –voljeli – mi– mi smomi smo povezanismo povezani jednipovezani jedni sajedni sa drugimasa drugima idrugima i potrebnii potrebni smopotrebni smo jednismo jedni drugima

Mi kao individue moramo pronaći naš spiritualni put. Mi moramo pronaći našu sopstvenu istinu – i to je bila moja borba kao mladog čovjeka – o čemu se zapravo radi u životu? Dugo mi je trebalo da spoznam da nema previše bitnih stvari u životu, ali ono što je bitno je, da mi jedni druge poštujemo, da održimo i zadržimo našu ljudskost, i naše zajedničko biti čovjek preko svih zastava i religija i svega onoga što one predstavljaju.Šta nam vredi što smo rođeni kao ljudi, kada će nas ubiti kao životinje!Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svijetu ne bi bilo ni četvorice prijatelja.Ljudi se međusobno varaju, lažu jedni drugima u lice, obmanjuju se laskanjem i prozirno pretvorljivim udvaranjem, a to im često pošteno ljudski izgleda nerazmjerno hrabrije, nego da jedni drugima kažu golu istinu.Zabavljali smo se kratko i kad smo bili zajedno, kao tih meseci, samo smo se grlili i ljubili, kao pijani Rusi. Definitivno me promenila, istina je.Kad bi svi ljudi znali što jedni o drugima govore, na svetu ne bi bilo ni četvoro prijatelja.