Savest… To je dragi moj, ono, što će da te boli i onda, kad se svi delovi tela budu osećali izvrsno…


savest-to-dragi-moj-ono-to-e-da-te-boli-i-onda-kad-se-svi-delovi-tela-budu-oseali-izvrsno
savest…todragimojonotoćedateboliondakadsesvidelovitelabuduosećaliizvrsno…je dragidragi mojšto ćeće dada tete boliboli ii ondakad sese svisvi delovidelovi telatela budubudu osećaliosećali izvrsno…savest… to jeje dragi mojšto će daće da teda te bolite boli iboli i ondakad se svise svi delovisvi delovi teladelovi tela budutela budu osećalibudu osećali izvrsno…savest… to je dragišto će da teće da te bolida te boli ite boli i ondakad se svi delovise svi delovi telasvi delovi tela bududelovi tela budu osećalitela budu osećali izvrsno…savest… to je dragi mojšto će da te boliće da te boli ida te boli i ondakad se svi delovi telase svi delovi tela budusvi delovi tela budu osećalidelovi tela budu osećali izvrsno…

Kaze meni moj dragi prijatelj neki dan:Ajde bok,ja moram poc!Ja sva sretna pomislim, vikend je,i vrijeme mu je da konacno ode nekud van.Kad ono ...Kad je ljubav strijelu odapela i duboko u moje srce prodrla, sve su pore mog tijela klicale: Oh, moj dragane! Oh, dragi moj! Ne bijahu usne potrebne.Ogledalo je moj najbolji prijatelj, zato što kad ja plačem, ono se nikad ne smeje.Ne boj mi se, moj dragi posliću, ja te neću ni prstom taknuti.Kada bi se svi držali ljubavi, ova zemlja bi bila raj. Ali kad bi se svi držali bar onog što je malo manje od ljubavi – jer, ljubav je veza savršenstva – kada bi se makar držali principa „što želite sebi, to činite drugima; što ne želite sebi, to ne činite drugima“, onda bi zemlja, ako ne bi postala baš raj, bila blizu raja.…meni je moj psihijatar rekao da mu se javite… svi… što pre…