Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.


savremena-ena-to-ena-koja-spremna-da-izgubi-svaku-vrlinu-i-onu-u-kojoj-jedino-bila-via-od-mukarca-samo-da-zadobije-pravo-na-ono-zbog-ega-se-i-sam
jovan dučićsavremenaženatoženakojaspremnadaizgubisvakuvrlinuonukojojjedinobilaviaodmukarcasamozadobijepravonaonozbogčegasesammukaracuveksmatraonižimženeonavienijenaamajkadrugaricasaradnicasilaulicunapustilakućuostaviladrugimasvojudecusavremena ženaje ženažena kojakoja jeje spremnaspremna dada izgubiizgubi svakusvaku vrlinui onuonu uu kojojkojoj jeje jedinojedino bilabila višaviša odod muškarcasamo dada zadobijezadobije pravopravo nana onoono zbogzbog čegačega sese ii samsam muškaracmuškarac uvekuvek smatraosmatrao nižimnižim odod ženeona viševiše nijenije našanaša ženani majkani drugaricani saradnicasišla jeje nana ulicunapustila kućuostavila drugimadrugima svojusvoju decuje žena kojažena koja jekoja je spremnaje spremna daspremna da izgubida izgubi svakuizgubi svaku vrlinui onu uonu u kojoju kojoj jekojoj je jedinoje jedino bilajedino bila višabila viša odviša od muškarcasamo da zadobijeda zadobije pravozadobije pravo napravo na onona ono zbogono zbog čegazbog čega sečega se ise i sami sam muškaracsam muškarac uvekmuškarac uvek smatraouvek smatrao nižimsmatrao nižim odnižim od ženeona više nijeviše nije našanije naša ženasišla je naje na ulicuostavila drugima svojudrugima svoju decu

Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom. -Jovan Dučić
mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom
Pita žena muža: S koliko žena si spavao od kako smo u braku? Muž odgovara: Samo s tobom draga. S drugima sam bio budan … :D
pita-ena-mua-s-koliko-ena-spavao-od-kako-smo-u-braku-mu-odgovara-samo-s-tobom-draga-s-drugima-sam-bio-budan-d
Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena. -Meša Selimović
uvijek-sam-smatrao-da-prijatelj-ovjek-koji-i-sam-eli-oslonac-polutina-koja-trai-dopunu-nesiguran-u-sebe-pomalo-smoljav-nuno-dosadan-mada-drag-jer
Učena žena je pravi bič za svog muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svog-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet
Učena žena je pravi bič za svoga muža, za svoju decu, za svoje prijatelje, za svoju poslugu i za čitav svet. -Žan Žak Ruso
uena-ena-pravi-bi-za-svoga-mua-za-svoju-decu-za-svoje-prijatelje-za-svoju-poslugu-i-za-itav-svet