Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti.


savrenstvo-se-ne-postie-kada-vie-nemamo-da-dodamo-ve-kada-vie-nemamo-da-oduzmemo-kada-telo-liimo-odee-do-potpune-nagosti
antoan de sent egziperisavrenstvosenepostižekadavienemamotadadodamovećoduzmemoteloliimoodećedopotpunenagostisavršenstvo sese nene postižepostiže kadakada viševiše nemamonemamo štašta dada dodamoveć kadakada viševiše nemamonemamo štašta dada oduzmemokada telotelo lišimolišimo odećeodeće dodo potpunepotpune nagostisavršenstvo se nese ne postižene postiže kadapostiže kada višekada više nemamoviše nemamo štanemamo šta dašta da dodamoveć kada višekada više nemamoviše nemamo štanemamo šta dašta da oduzmemokada telo lišimotelo lišimo odećelišimo odeće doodeće do potpunedo potpune nagostisavršenstvo se ne postižese ne postiže kadane postiže kada višepostiže kada više nemamokada više nemamo štaviše nemamo šta danemamo šta da dodamoveć kada više nemamokada više nemamo štaviše nemamo šta danemamo šta da oduzmemokada telo lišimo odećetelo lišimo odeće dolišimo odeće do potpuneodeće do potpune nagostisavršenstvo se ne postiže kadase ne postiže kada višene postiže kada više nemamopostiže kada više nemamo štakada više nemamo šta daviše nemamo šta da dodamoveć kada više nemamo štakada više nemamo šta daviše nemamo šta da oduzmemokada telo lišimo odeće dotelo lišimo odeće do potpunelišimo odeće do potpune nagosti

Mi nemamo nikakvo pravo da izrazimo mišljenje ukoliko nemamo sve odgovore. -Kurt Kobejn
mi-nemamo-nikakvo-pravo-da-izrazimo-miljenje-ukoliko-nemamo-sve-odgovore
Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte. -Duško Ttrifunović
nisam-ja-toliko-glup-da-bih-tao-znam-da-neto-to-nas-zavodi-u-stranu-isto-kao-istina-mi-istinu-govorimo-samo-kada-nemamo-te
Kada volimo nemamo nikakve potrebe da shvatimo šta se dešava jer se sve dešava u nama. -Paulo Koeljo
kada-volimo-nemamo-nikakve-potrebe-da-shvatimo-se-deava-jer-se-sve-deava-u-nama