Savršenstvo se ne postiže kada više nemamo šta da dodamo, već kada više nemamo šta da oduzmemo, kada telo lišimo odeće do potpune nagosti.


savrenstvo-se-ne-postie-kada-vie-nemamo-da-dodamo-ve-kada-vie-nemamo-da-oduzmemo-kada-telo-liimo-odee-do-potpune-nagosti
antoan de sent egziperisavrenstvosenepostižekadavienemamotadadodamovećoduzmemoteloliimoodećedopotpunenagostisavršenstvo sese nene postižepostiže kadakada viševiše nemamonemamo štašta dada dodamoveć kadakada viševiše nemamonemamo štašta dada oduzmemokada telotelo lišimolišimo odećeodeće dodo potpunepotpune nagostisavršenstvo se nese ne postižene postiže kadapostiže kada višekada više nemamoviše nemamo štanemamo šta dašta da dodamoveć kada višekada više nemamoviše nemamo štanemamo šta dašta da oduzmemokada telo lišimotelo lišimo odećelišimo odeće doodeće do potpunedo potpune nagostisavršenstvo se ne postižese ne postiže kadane postiže kada višepostiže kada više nemamokada više nemamo štaviše nemamo šta danemamo šta da dodamoveć kada više nemamokada više nemamo štaviše nemamo šta danemamo šta da oduzmemokada telo lišimo odećetelo lišimo odeće dolišimo odeće do potpuneodeće do potpune nagostisavršenstvo se ne postiže kadase ne postiže kada višene postiže kada više nemamopostiže kada više nemamo štakada više nemamo šta daviše nemamo šta da dodamoveć kada više nemamo štakada više nemamo šta daviše nemamo šta da oduzmemokada telo lišimo odeće dotelo lišimo odeće do potpunelišimo odeće do potpune nagosti

Postoji jedna veoma bitna stvar koju ćete shvatiti tek kada sve ovo bude gotovo i kada se vratite kući. Zahvaljivaćete Bogu kada dvadeset godina kasnije budete sedeli pored kamina sa svojim unukom na kolenu i kada vas bude pitao šta ste radili u ratu, nećete morati da ga prebacite na drugo koleno, nakašljete se i kažete: „Lopatao sam balegu u Luizijani.“Mi nemamo nikakvo pravo da izrazimo mišljenje ukoliko nemamo sve odgovore.Nisam ja toliko glup da bih maštao. Znam da je mašta nešto što nas zavodi u stranu isto kao istina. Mi istinu govorimo samo kada nemamo mašte.Kada volimo nemamo nikakve potrebe da shvatimo šta se dešava jer se sve dešava u nama.Teško je kada živiš za dan koji ne znaš kada će doći, za dan kada ćeš je ponovo videti. Teško je, kada si sam i nedostaje ti glas, lice, dodir, osmeh, kada ti nedostaje biće koje je tvoja bolja polovina. Teško je prijatelji. Želim vam da nikad to ne iskusite, jer taj bol prijatelji, nije za ljude.Svi smo obuzeti sobom. Svi mi, ma šta radili, mislimo na sebe. Čak i kada se žrtvujemo za druge, činimo to zato sto je nama potrebno da se žrtvujemo. Požrtvovanost je najveća samoobmana. I kada smo okrenuti drugima, vidimo u stvari sebe. Svoj odraz u drugome.