Saznaćemo tek ako kažemo reči iskrene, istovetne. I samo onda kad i mi tražimo moći će neko i nas da sretne.


saznaemo-tek-ako-kaemo-rei-iskrene-istovetne-i-samo-onda-kad-i-mi-traimo-moi-e-neko-i-nas-da-sretne
miroslav mika antićsaznaćemotekakokažemorečiiskreneistovetnesamoondakadmitražimomoćićenekonasdasretnesaznaćemo tektek akoako kažemokažemo rečireči iskrenei samosamo ondaonda kadkad ii mimi tražimotražimo moćimoći ćeće nekoneko ii nasnas dada sretnesaznaćemo tek akotek ako kažemoako kažemo rečikažemo reči iskrenei samo ondasamo onda kadonda kad ikad i mii mi tražimomi tražimo moćitražimo moći ćemoći će nekoće neko ineko i nasi nas danas da sretnesaznaćemo tek ako kažemotek ako kažemo rečiako kažemo reči iskrenei samo onda kadsamo onda kad ionda kad i mikad i mi tražimoi mi tražimo moćimi tražimo moći ćetražimo moći će nekomoći će neko iće neko i nasneko i nas dai nas da sretnesaznaćemo tek ako kažemo rečitek ako kažemo reči iskrenei samo onda kad isamo onda kad i mionda kad i mi tražimokad i mi tražimo moćii mi tražimo moći ćemi tražimo moći će nekotražimo moći će neko imoći će neko i nasće neko i nas daneko i nas da sretne

Gospod gleda da li mi od srca tražimo da nam On pomogne. Čujemo mnoge reči lepog primera života i kako treba uputiti bližnje da to rade. Ali, da li ćemo moći to da ostvarimo? -Otac Tadej
gospod-gleda-da-li-mi-od-srca-traimo-da-nam-on-pomogne-ujemo-mnoge-rei-lepog-primera-ivota-i-kako-treba-uputiti-blinje-da-to-rade-ali-da-li-emo-moi-to
Žene su uvijek iskrene čak i onda kad su licemjerne jer se povode za nekim prirodnim osjećanjem. -Onore de Balzak
ene-su-uvijek-iskrene-ak-i-onda-kad-su-licemjerne-jer-se-povode-za-nekim-prirodnim-osjeanjem
Kad se neko nalazi u opasnosti, treba ga prvo spasiti, a tek onda pitati kako je u nju dospeo. -Nemačka poslovica
kad-se-neko-nalazi-u-opasnosti-treba-ga-prvo-spasiti-a-tek-onda-pitati-kako-u-nju-dospeo
Srećni smo samo onda kada od sutrašnjeg dana ništa ne tražimo, a od današnjega sa zahvalnošću primamo ono što nam nosi. -Herman Hese
sre-smo-samo-onda-kada-od-sutranjeg-dana-ne-traimo-a-od-dananjega-zahvalnou-primamo-ono-to-nam-nosi