Sećam se kad sam ti umesto: ‘Volim te’, rekla: ‘Slobodno idi’. Žao mi je, ali nisam se htela boriti za nekoga kome je odlazak uvek ...


seam-se-kad-sam-ti-umesto-volim-te-rekla-slobodno-idi-ao-mi-ali-nisam-se-htela-boriti-za-nekoga-kome-odlazak-uvek
sećamsekadsamtiumesto‘volimte’rekla‘slobodnoidi’Žaomialinisamhtelaboritizanekogakomeodlazakuveksećam sese kadkad samsam titi umesto‘volim te’‘slobodno idi’Žao mimi jeali nisamnisam sese htelahtela boritiboriti zaza nekoganekoga komekome jeje odlazakodlazak uvekuveksećam se kadse kad samkad sam tisam ti umestoŽao mi jeali nisam senisam se htelase htela boritihtela boriti zaboriti za nekogaza nekoga komenekoga kome jekome je odlazakje odlazak uvekodlazak uveksećam se kad samse kad sam tikad sam ti umestoali nisam se htelanisam se htela boritise htela boriti zahtela boriti za nekogaboriti za nekoga komeza nekoga kome jenekoga kome je odlazakkome je odlazak uvekje odlazak uveksećam se kad sam tise kad sam ti umestoali nisam se htela boritinisam se htela boriti zase htela boriti za nekogahtela boriti za nekoga komeboriti za nekoga kome jeza nekoga kome je odlazaknekoga kome je odlazak uvekkome je odlazak uvek

Nisam htela da placem ali plakala sam….nisam htela da me zaboli ali zabolelo je….nisam zelela da mi  srce pukne na sitne komade ali puklo je…:(
nisam-htela-da-placem-ali-plakala-samnisam-htela-da-me-zaboli-ali-zabolelo-nisam-zelela-da-mi-srce-pukne-na-sitne-komade-ali-puklo
Znam da bi htela da te grlim, da te cuvam, da samo tebe volim, da u srcu svom te furam, ali bolje ti je bejbe idi daleko od mene, shvatices vremenom da nisam ja ...
znam-da-bi-htela-da-te-grlim-da-te-cuvam-da-samo-tebe-volim-da-u-srcu-svom-te-furam-ali-bolje-ti-bejbe-idi-daleko-od-mene-shvatices-vremenom-da-nisam
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešna sam, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala devojčica u velikom svetu koja pokušava da pronađe nekoga koga će voleti. -Merilin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-grena-sam-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-devojica-u-velikom-svetu-koja-pokuava-da-pronae-nekoga-koga-e-voleti
Ja sam dobra, ali nisam anđeo. Grešim, ali nisam đavo. Ja sam samo jedna mala djevojka u velikom svijetu pokušavajući pronaći nekoga koga ću voleti. -Merlin Monro
ja-sam-dobra-ali-nisam-aneo-greim-ali-nisam-avo-ja-sam-samo-jedna-mala-djevojka-u-velikom-svijetu-pokuavajui-pronai-nekoga-koga-u-voleti
Sinoć sam htela da pristanem, al’ nisam imala gde da ga vežem. Šta ću kad imam veliki broood :D
sino-sam-htela-da-pristanem-al-nisam-imala-gde-da-ga-veem-u-kad-imam-veliki-broood-d