Seks je uzbudljiviji na ekranu i između stranica nego u postelji.


seks-uzbudljiviji-na-ekranu-i-izmeu-stranica-nego-u-postelji
endi vorholseksuzbudljivijinaekranuizmeđustranicanegoposteljiseks jeje uzbudljivijiuzbudljiviji nana ekranuekranu ii izmeđuizmeđu stranicastranica negonego uu posteljiseks je uzbudljivijije uzbudljiviji nauzbudljiviji na ekranuna ekranu iekranu i izmeđui između stranicaizmeđu stranica negostranica nego unego u posteljiseks je uzbudljiviji naje uzbudljiviji na ekranuuzbudljiviji na ekranu ina ekranu i izmeđuekranu i između stranicai između stranica negoizmeđu stranica nego ustranica nego u posteljiseks je uzbudljiviji na ekranuje uzbudljiviji na ekranu iuzbudljiviji na ekranu i izmeđuna ekranu i između stranicaekranu i između stranica negoi između stranica nego uizmeđu stranica nego u postelji

Seks. U Americi – opsesija, u drugim delovima sveta – činjenica. -Marlen Ditrih
seks-u-americi-opsesija-u-drugim-delovima-sveta-injenica
Podela između mudraca i budale je mnogo tananija nego paukova mreža. -Halil Džubran
podela-izmeu-mudraca-i-budale-mnogo-tananija-nego-paukova-mrea
U ovom svetu više nije izbor između nasilja i nenasilja;sad je između nenasilja ili uništenja. -Martin Luter King
u-ovom-svetu-vie-nije-izbor-izmeu-nasilja-i-nenasiljasad-izmeu-nenasilja-ili-unitenja