Seti se da kažeš pravu stvar na pravom mestu, ali je daleko teže da ostaviš neizrečenom pogrešnu stvar u trenucima želje da je kažeš.


seti-se-da-kae-pravu-stvar-na-pravom-mestu-ali-daleko-tee-da-ostavi-neizreenom-pogrenu-stvar-u-trenucima-elje-da-kae
bendžamin frenklinsetisedakažepravustvarnapravommestualidalekotežeostavineizrečenompogrenutrenucimaželjekažeseti sese dada kažeškažeš pravupravu stvarstvar nana pravompravom mestuali jeje dalekodaleko težeteže dada ostavišostaviš neizrečenomneizrečenom pogrešnupogrešnu stvarstvar uu trenucimatrenucima želježelje dada jeje kažešseti se dase da kažešda kažeš pravukažeš pravu stvarpravu stvar nastvar na pravomna pravom mestuali je dalekoje daleko težedaleko teže dateže da ostavišda ostaviš neizrečenomostaviš neizrečenom pogrešnuneizrečenom pogrešnu stvarpogrešnu stvar ustvar u trenucimau trenucima željetrenucima želje daželje da jeda je kažešseti se da kažešse da kažeš pravuda kažeš pravu stvarkažeš pravu stvar napravu stvar na pravomstvar na pravom mestuali je daleko težeje daleko teže dadaleko teže da ostavišteže da ostaviš neizrečenomda ostaviš neizrečenom pogrešnuostaviš neizrečenom pogrešnu stvarneizrečenom pogrešnu stvar upogrešnu stvar u trenucimastvar u trenucima željeu trenucima želje datrenucima želje da ježelje da je kažešseti se da kažeš pravuse da kažeš pravu stvarda kažeš pravu stvar nakažeš pravu stvar na pravompravu stvar na pravom mestuali je daleko teže daje daleko teže da ostavišdaleko teže da ostaviš neizrečenomteže da ostaviš neizrečenom pogrešnuda ostaviš neizrečenom pogrešnu stvarostaviš neizrečenom pogrešnu stvar uneizrečenom pogrešnu stvar u trenucimapogrešnu stvar u trenucima željestvar u trenucima želje dau trenucima želje da jetrenucima želje da je kažeš

Ukoliko kažeš ljudima gde da odu, ali im ne kažeš kako da dođu tamo, iznenadićeš se rezultatima. -Džordž Smit Paton
ukoliko-kae-ljudima-gde-da-odu-ali-im-ne-kae-kako-da-dou-tamo-iznenadie-se-rezultatima
Mislim da je jedna od životnih ironija činiti pogrešnu stvar u pravo vreme. -Čarli Čaplin
mislim-da-jedna-od-ivotnih-ironija-initi-pogrenu-stvar-u-pravo-vreme
Tužna je stvar nemati prijatelje, ali je još tužnija stvar nemati neprijatelje. -Če Gevara
tuna-stvar-nemati-prijatelje-ali-jo-nija-stvar-nemati-neprijatelje
Neko mi je rekao da grešim što čekam da stvari same naiđu, ali to i nije tako loš sistem. Samo ih treba čekati na pravom mestu. -Đorđe Balašević
neko-mi-rekao-da-greim-to-ekam-da-stvari-same-naiu-ali-to-i-nije-tako-lo-sistem-samo-ih-treba-ekati-na-pravom-mestu
Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodice -Duško Radović
uvajte-svoje-zdravlje-negde-na-nekom-tajnom-mestu-daleko-daleko-od-posla-i-porodice