Shvati šta se s tobom dešava i shvatićeš šta se dešava sa svetom.


shvati-se-s-tobom-deava-i-shvatie-se-deava-svetom
paulo koeljoshvatitasetobomdeavashvatićesvetomshvati štašta sese ss tobomtobom dešavadešava ii shvatićešshvatićeš štašta sese dešavadešava sasa svetomshvati šta sešta se sse s toboms tobom dešavatobom dešava idešava i shvatićeši shvatićeš štashvatićeš šta sešta se dešavase dešava sadešava sa svetomshvati šta se sšta se s tobomse s tobom dešavas tobom dešava itobom dešava i shvatićešdešava i shvatićeš štai shvatićeš šta seshvatićeš šta se dešavašta se dešava sase dešava sa svetomshvati šta se s tobomšta se s tobom dešavase s tobom dešava is tobom dešava i shvatićeštobom dešava i shvatićeš štadešava i shvatićeš šta sei shvatićeš šta se dešavashvatićeš šta se dešava sašta se dešava sa svetom

Kada volimo nemamo nikakve potrebe da shvatimo šta se dešava jer se sve dešava u nama. -Paulo Koeljo
kada-volimo-nemamo-nikakve-potrebe-da-shvatimo-se-deava-jer-se-sve-deava-u-nama