Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi.


shvatio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-trijumf-nad-njim-hrabar-ovek-nije-neko-ko-ne-osea-strah-ve-neko-ko-ga-pobedi
nelson mendelashvatiosamdahrabrostnijeodsustvostrahavećtrijumfnadnjimhrabarčoveknekokoneosećastrahgapobedishvatio samsam dada hrabrosthrabrost nijenije odsustvoodsustvo strahaveć trijumftrijumf nadnad njimhrabar čovekčovek nijenije nekoneko koko nene osećaoseća strahveć nekoneko koko gaga pobedishvatio sam dasam da hrabrostda hrabrost nijehrabrost nije odsustvonije odsustvo strahaveć trijumf nadtrijumf nad njimhrabar čovek niječovek nije nekonije neko koneko ko neko ne osećane oseća strahveć neko koneko ko gako ga pobedishvatio sam da hrabrostsam da hrabrost nijeda hrabrost nije odsustvohrabrost nije odsustvo strahaveć trijumf nad njimhrabar čovek nije nekočovek nije neko konije neko ko neneko ko ne osećako ne oseća strahveć neko ko ganeko ko ga pobedishvatio sam da hrabrost nijesam da hrabrost nije odsustvoda hrabrost nije odsustvo strahahrabar čovek nije neko kočovek nije neko ko nenije neko ko ne osećaneko ko ne oseća strahveć neko ko ga pobedi

Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već sposobnost da ga savladaš. -Nelson Mandela
nauio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-sposobnost-da-ga-savlada
Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke. -Sokrat
shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što oh smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-oh-smatra-dobrim-nije-dobro
Ako neko kaže da se ne oseća srećnim kad čini dobro, to znači samo da ono što on smatra dobrim nije dobro. -Lav Tolstoj
ako-neko-kae-da-se-ne-osea-srenim-kad-ini-dobro-to-znai-samo-da-ono-to-on-smatra-dobrim-nije-dobro