Shvatio sam da ono što pesnike navodi da pišu poeziju nije mudrost, već neka vrsta instinkta ili inspiracije koju često viđamo kod proroka koji i sami ne razumeju svoje uzvišene poruke.


shvatio-sam-da-ono-to-pesnike-navodi-da-piu-poeziju-nije-mudrost-ve-neka-vrsta-instinkta-ili-inspiracije-koju-esto-viamo-kod-proroka-koji-i-sami-ne
sokratshvatiosamdaonotopesnikenavodipiupoezijunijemudrostvećnekavrstainstinktailiinspiracijekojučestoviđamokodprorokakojisaminerazumejusvojeuzvieneporukeshvatio samsam dada onoono štošto pesnikepesnike navodinavodi dada pišupišu poezijupoeziju nijenije mudrostveć nekaneka vrstavrsta instinktainstinkta iliili inspiracijeinspiracije kojukoju čestočesto viđamoviđamo kodkod prorokaproroka kojikoji ii samisami nene razumejurazumeju svojesvoje uzvišeneuzvišene porukeshvatio sam dasam da onoda ono štoono što pesnikešto pesnike navodipesnike navodi danavodi da pišuda pišu poezijupišu poeziju nijepoeziju nije mudrostveć neka vrstaneka vrsta instinktavrsta instinkta iliinstinkta ili inspiracijeili inspiracije kojuinspiracije koju čestokoju često viđamočesto viđamo kodviđamo kod prorokakod proroka kojiproroka koji ikoji i samii sami nesami ne razumejune razumeju svojerazumeju svoje uzvišenesvoje uzvišene poruke

Shvatio sam da hrabrost nije odsustvo straha, već trijumf nad njim. Hrabar čovek nije neko ko ne oseća strah, već neko ko ga pobedi. -Nelson Mendela
shvatio-sam-da-hrabrost-nije-odsustvo-straha-ve-trijumf-nad-njim-hrabar-ovek-nije-neko-ko-ne-osea-strah-ve-neko-ko-ga-pobedi
Hiljadu puta se pokaješ za ono što kažeš, rijeko  za ono što prećutiš, znao sam tu mudrost kad mi nije bila potrebna. -Meša Selimović
hiljadu-puta-se-pokaje-za-ono-to-kae-rijeko-za-ono-to-preuti-znao-sam-mudrost-kad-mi-nije-bila-potrebna
Svaki čitalac pronalazi sebe. Rad pisca je samo neka vrsta optičkog instrumenta koji omogućava čitaocu da uvidi u sebi ono što bez knjige nikada ne bi. -Marsel Prust
svaki-italac-pronalazi-sebe-rad-pisca-samo-neka-vrsta-optikog-instrumenta-koji-omoguava-itaocu-da-uvidi-u-sebi-ono-to-bez-knjige-nikada-ne-bi