Sigurnost je samo pobeda jedne verovatnoće nad drugom i ništa više.


sigurnost-samo-pobeda-jedne-verovatnoe-nad-drugom-i-vie
borislav pekićsigurnostsamopobedajedneverovatnoćenaddrugomnitaviesigurnost jeje samosamo pobedapobeda jednejedne verovatnoćeverovatnoće nadnad drugomdrugom ii ništaništa višesigurnost je samoje samo pobedasamo pobeda jednepobeda jedne verovatnoćejedne verovatnoće nadverovatnoće nad drugomnad drugom idrugom i ništai ništa višesigurnost je samo pobedaje samo pobeda jednesamo pobeda jedne verovatnoćepobeda jedne verovatnoće nadjedne verovatnoće nad drugomverovatnoće nad drugom inad drugom i ništadrugom i ništa višesigurnost je samo pobeda jedneje samo pobeda jedne verovatnoćesamo pobeda jedne verovatnoće nadpobeda jedne verovatnoće nad drugomjedne verovatnoće nad drugom iverovatnoće nad drugom i ništanad drugom i ništa više

Vera je pobeda teologije nad ljudskom slabošću. -Volter
vera-pobeda-teologije-nad-ljudskom-slabou