Sila nam je potrebna samo kad želimo učiniti nešto loše. Inače je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo.


sila-nam-potrebna-samo-kad-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Čarli Čaplinsilanampotrebnasamokadželimoučinitinetoloeinačeljubavdovoljnadaseučinisveostalosila namnam jeje potrebnapotrebna samosamo kadkad želimoželimo učinitiučiniti neštonešto lošeinače jeje ljubavljubav dovoljnadovoljna dada sese učiniučini svesve ostalosila nam jenam je potrebnaje potrebna samopotrebna samo kadsamo kad želimokad želimo učinitiželimo učiniti neštoučiniti nešto lošeinače je ljubavje ljubav dovoljnaljubav dovoljna dadovoljna da seda se učinise učini sveučini sve ostalosila nam je potrebnanam je potrebna samoje potrebna samo kadpotrebna samo kad želimosamo kad želimo učinitikad želimo učiniti neštoželimo učiniti nešto lošeinače je ljubav dovoljnaje ljubav dovoljna daljubav dovoljna da sedovoljna da se učinida se učini svese učini sve ostalosila nam je potrebna samonam je potrebna samo kadje potrebna samo kad želimopotrebna samo kad želimo učinitisamo kad želimo učiniti neštokad želimo učiniti nešto lošeinače je ljubav dovoljna daje ljubav dovoljna da seljubav dovoljna da se učinidovoljna da se učini sveda se učini sve ostalo

Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo. -Čarli Čaplin
sila-nam-potrebna-samo-kada-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Dve su stvari uzrok kajanja. Jedna je kad neko učini loše delo, a druga kad ne učini dobro delo. -Buda
dve-su-stvari-uzrok-kajanja-jedna-kad-neko-uini-loe-delo-a-druga-kad-ne-uini-dobro-delo
Jer sve je u nama kad žmurimo, a strano kad otvorimo oči. I sve je naše dok želimo, a tuđe kad se ostvari. -Miroslav Mika Antić
jer-sve-u-nama-kad-murimo-a-strano-kad-otvorimo-oi-i-sve-nae-dok-elimo-a-e-kad-se-ostvari
Radoznalost je samo taština; ponajčešće želimo saznati nešto samo zato da bismo o tome govorili. -Blez Paskal
radoznalost-samo-tina-ponajee-elimo-saznati-neto-samo-zato-da-bismo-o-tome-govorili
Tama ne može otjerati tamu, samo svjetlost to može učiniti. Mržnja ne može otjerati mržnju, samo ljubav to može učiniti. -Martin Luter King
tama-ne-moe-otjerati-tamu-samo-svjetlost-to-moe-uiniti-mrnja-ne-moe-otjerati-mrnju-samo-ljubav-to-moe-uiniti
Cenim nova prijateljstva, ona su kao ljubav koja nam je uvek potrebna, ali stara prijateljstva su više od ljubavi, jer su dio nas samih. -Meša Selimović
cenim-nova-prijateljstva-ona-su-kao-ljubav-koja-nam-uvek-potrebna-ali-stara-prijateljstva-su-vie-od-ljubavi-jer-su-dio-nas-samih