Silnik propada zbog sile, gramzivac zbog novca, pokorni propada služeći, a onaj koji traži nasladu propada zbog slasti.


silnik-propada-zbog-sile-gramzivac-zbog-novca-pokorni-propada-sluei-a-onaj-koji-trai-nasladu-propada-zbog-slasti
herman hesesilnikpropadazbogsilegramzivacnovcapokornislužećionajkojitražinasladuslastisilnik propadapropada zbogzbog silegramzivac zbogzbog novcapokorni propadapropada služećionaj kojikoji tražitraži nasladunasladu propadapropada zbogzbog slastisilnik propada zbogpropada zbog silegramzivac zbog novcapokorni propada služećia onaj kojionaj koji tražikoji traži nasladutraži nasladu propadanasladu propada zbogpropada zbog slastisilnik propada zbog silea onaj koji tražionaj koji traži nasladukoji traži nasladu propadatraži nasladu propada zbognasladu propada zbog slastia onaj koji traži nasladuonaj koji traži nasladu propadakoji traži nasladu propada zbogtraži nasladu propada zbog slasti

O, srce, ako ti neznalica kaze da duša propada kao telo, reci mu da cvet propada ali seme ostaje. -Halil Džubran
o-srce-ako-ti-neznalica-kaze-da-a-propada-kao-telo-reci-mu-da-cvet-propada-ali-seme-ostaje