Sindrom „Bio bih srećan kada bih imao to i to“ je masovna obmana. Ako tražite sreću u običnim stvarima, nikada je nećete imati dovoljno. Prvo pogledajte oko sebe, pa onda pogledajte iznutra.


sindrom-bio-bih-srean-kada-bih-imao-to-i-to-masovna-obmana-ako-traite-sreu-u-obinim-stvarima-nikada-neete-imati-dovoljno-prvo-pogledajte-oko-sebe-pa
nik vuičićsindrom„biobihsrećankadaimaototo“masovnaobmanaakotražitesrećuobičnimstvarimanikadanećeteimatidovoljnoprvopogledajteokosebepaondaiznutrasindrom „bio„bio bihbih srećansrećan kadakada bihbih imaoi to“to“ jeje masovnamasovna obmanaako tražitetražite srećusreću uu običnimobičnim stvarimanikada jeje nećetenećete imatiimati dovoljnoprvo pogledajtepogledajte okooko sebepa ondaonda pogledajtepogledajte iznutrasindrom „bio bih„bio bih srećanbih srećan kadasrećan kada bihkada bih imaoimao to ii to“ jeto“ je masovnaje masovna obmanaako tražite srećutražite sreću usreću u običnimu običnim stvarimanikada je nećeteje nećete imatinećete imati dovoljnoprvo pogledajte okopogledajte oko sebepa onda pogledajteonda pogledajte iznutra

Volim samoću, ali nije mi neophodna da se izolujem od nekog do koga mi je stalo da bih pisao. Ako ne mogu da pišem u svim okolnostima, onda jednostavno nisam dovoljno dobar da bih to radio.U osnovi, nisam se vratio u Apple da se obogatim. Bio sam jako srećan u životu i već sam bio bogat. Kada sam imao 25 godina moje bogatstvo je iznosilo oko 100 miliona dolara. Tada sam odlučio da ne dopustim da mi to upropasti život. Nema načina da ikada potrošiš toliko bogatstvo a ja ne smatram da je bogatstvo nešto sa čime bih dokazao svoju inteligenciju.Zaprosio bih tvoju ruku, zaprosio bih tvoje usne, zaprosio bih tvoje korake, zaprosio bih tvoj pogled, zaprosio bih tvoje puteve, zaprosio bih tvoje oči, zaprosio bih tvoje ikada potekle suze, zaprosio bih tvoje osmehe, zaprosio bih tvoje uzdahe, zaprosio bih tvoje snove. Klečeći bih ti izjavio ljubav i zaprosio srce. Hoćes li mi biti vazduh?Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje.Voleo bih da me pamte kao muškarca koji je imao lep život, čoveka koji je imao dobre prijatelje, finu porodicu – i mislim da ne bih tražio ništa više od toga, zapravo.Samo onaj ko je srećan može da širi sreću oko sebe.