Siromašni ne znaju da je njihov smisao života da na njima treniramo svoju velikodušnost.


siroma-ne-znaju-da-njihov-smisao-ivota-da-na-njima-treniramo-svoju-velikodunost
Žan pol sartrsiromanineznajudanjihovsmisaoživotananjimatreniramosvojuvelikodunostsiromašni nene znajuznaju dada jeje njihovnjihov smisaosmisao životaživota dada nana njimanjima treniramotreniramo svojusvoju velikodušnostsiromašni ne znajune znaju daznaju da jeda je njihovje njihov smisaonjihov smisao životasmisao života daživota da nada na njimana njima treniramonjima treniramo svojutreniramo svoju velikodušnostsiromašni ne znaju dane znaju da jeznaju da je njihovda je njihov smisaoje njihov smisao životanjihov smisao života dasmisao života da naživota da na njimada na njima treniramona njima treniramo svojunjima treniramo svoju velikodušnostsiromašni ne znaju da jene znaju da je njihovznaju da je njihov smisaoda je njihov smisao životaje njihov smisao života danjihov smisao života da nasmisao života da na njimaživota da na njima treniramoda na njima treniramo svojuna njima treniramo svoju velikodušnost

Što veće bogatstvo sabirate, to ste žalosniji, što više znanja trpate u sebe to ste manje radosni. Sve su priče na površini, a smisao njihov u dubini.Možda je prava sreća što pojedini ljudi ne znaju kako o njima misli ostali svet. Čovek živi celog života i u obmanama o sebi, i u predrasudama o drugima, a to možda čini sumu njegove sreće na ovoj zemlji. Jedan veliki deo sveta živi na taj način spokojno u svojoj laži kao svilena buba u svojoj svilenoj čauri.Dokle god milioni žive u gladi i neznanju, svakog čoveka koji se obrazovao na njihov račun, a koji o njima ne brine, treba smatrati izdajnikom.Nikada nećete biti srećni ako nastavite tražiti smisao sreće. Nikada nećete živjeti ako nastavite tražiti smisao života.Sreća je smisao i svrha života, ceo cilj i kraj ljudskog postojanja.Pomozite drugima, i garantujem vam da ćete dobiti najveću nagradu – bogatstvo i smisao života.