Sise su dokaz da muškarac može da se koncentriše na dve stvari odjednom xD


sise-su-dokaz-da-mukarac-moe-da-se-koncentrie-na-dve-stvari-odjednom-xd
sisesudokazdamukaracmožesekoncentrienadvestvariodjednomxdsise susu dokazdokaz dada muškaracmuškarac možemože dada sese koncentrišekoncentriše nana dvedve stvaristvari odjednomodjednom xdsise su dokazsu dokaz dadokaz da muškaracda muškarac možemuškarac može damože da seda se koncentrišese koncentriše nakoncentriše na dvena dve stvaridve stvari odjednomstvari odjednom xdsise su dokaz dasu dokaz da muškaracdokaz da muškarac možeda muškarac može damuškarac može da semože da se koncentrišeda se koncentriše nase koncentriše na dvekoncentriše na dve stvarina dve stvari odjednomdve stvari odjednom xdsise su dokaz da muškaracsu dokaz da muškarac možedokaz da muškarac može dada muškarac može da semuškarac može da se koncentrišemože da se koncentriše nada se koncentriše na dvese koncentriše na dve stvarikoncentriše na dve stvari odjednomna dve stvari odjednom xd

Niko ne može napredovati kad se koleba između dve stvari.Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima.Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu.Ne može muškarac varati ženu onoliko koliko se žena može praviti da mu je verna.Muškarac je uspeo da izmisli i pripiše ženi sve odlike karaktera koje ona, u stvari, nema, čak koje su više njegove nego ženine. Tako, muškarac misli da je žena slaba i zbunjena, a ona je izvanredno gipka, smela, dosledna, i uvek zna šta hoće i koliko može.Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...