Slava je poput krugova na vodi, snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.


slava-poput-krugova-na-vodi-snaga-im-se-smanjuje-sve-dok-se-ne-izgube
vilijam Šekspirslavapoputkrugovanavodisnagaimsesmanjujesvedokneizgubeslava jeje poputpoput krugovakrugova nana vodisnaga imim sese smanjujesmanjuje svesve dokdok sese nene izgubeslava je poputje poput krugovapoput krugova nakrugova na vodisnaga im seim se smanjujese smanjuje svesmanjuje sve doksve dok sedok se nese ne izgubeslava je poput krugovaje poput krugova napoput krugova na vodisnaga im se smanjujeim se smanjuje svese smanjuje sve doksmanjuje sve dok sesve dok se nedok se ne izgubeslava je poput krugova naje poput krugova na vodisnaga im se smanjuje sveim se smanjuje sve dokse smanjuje sve dok sesmanjuje sve dok se nesve dok se ne izgube

Slava je poput krugova na vodi; snaga im se smanjuje sve dok se ne izgube.Žena je poput vrećice čaja. Ne možete da kažete koliko je jaka dok je ne stavite u vrelu vodu.Nije sve u životu pitanje položaja kada se vodi ljubav, i u najvećem broju slučajeva sve te varijacije dešavaju se na prirodan način, bez razmišljanja, kao kod plesnih koraka.Nemojte čekati dok sve ne bude baš kako treba. Nikada neće biti savršeno. Uvek će biti izazova, prepreka i nesavršenih uslova. Pa šta. Počnite sada. Sa svakim korakom koji napravite bićete sve jači i jači, sve stručniji, sve samopouzdaniji, i sve uspešniji.Snagu zagrljaja ne određuje snaga ruke, već snaga ljubavi.Nenasilje vodi višem moralu koji je cilj svekolikog napretka. Sve dok ne prestanemo činiti nasilje ostalim živim bićima mi još uvijek ostajemo divljaci.