Slavni ljudi iz davnina kada su želeli da razjasne i proniknu u najuzvišenije vrline sveta, najpre bi uredili svoju državu.


slavni-ljudi-iz-davnina-kada-su-eleli-da-razjasne-i-proniknu-u-najuzvienije-vrline-sveta-najpre-bi-uredili-svoju-dravu
platonslavniljudiizdavninakadasuželelidarazjasneproniknunajuzvienijevrlinesvetanajprebiuredilisvojudržavuslavni ljudiljudi iziz davninadavnina kadakada susu želeliželeli dada razjasnerazjasne ii proniknuproniknu uu najuzvišenijenajuzvišenije vrlinevrline svetanajpre bibi urediliuredili svojusvoju državuslavni ljudi izljudi iz davninaiz davnina kadadavnina kada sukada su želelisu želeli daželeli da razjasneda razjasne irazjasne i proniknui proniknu uproniknu u najuzvišenijeu najuzvišenije vrlinenajuzvišenije vrline svetanajpre bi uredilibi uredili svojuuredili svoju državuslavni ljudi iz davninaljudi iz davnina kadaiz davnina kada sudavnina kada su želelikada su želeli dasu želeli da razjasneželeli da razjasne ida razjasne i proniknurazjasne i proniknu ui proniknu u najuzvišenijeproniknu u najuzvišenije vrlineu najuzvišenije vrline svetanajpre bi uredili svojubi uredili svoju državuslavni ljudi iz davnina kadaljudi iz davnina kada suiz davnina kada su želelidavnina kada su želeli dakada su želeli da razjasnesu želeli da razjasne iželeli da razjasne i proniknuda razjasne i proniknu urazjasne i proniknu u najuzvišenijei proniknu u najuzvišenije vrlineproniknu u najuzvišenije vrline svetanajpre bi uredili svoju državu

Da bi se stalo na noge, potrebno je najpre ići na četiri ili, drugim rečima, da bi se čovek u životu mogao ispraviti, potrebno je da najpre puzi. -Branislav Nušić
da-bi-se-stalo-na-noge-potrebno-najpre-ii-na-etiri-ili-drugim-reima-da-bi-se-ovek-u-ivotu-mogao-ispraviti-potrebno-da-najpre-puzi
Mnoge su mlade žene ponosne na svoju vrlinu, ali je vrlo malo ostarelih žena koje se svoje vrline sećaju sa preteranim ponosom. -Jovan Dučić
mnoge-su-mlade-ene-ponosne-na-svoju-vrlinu-ali-vrlo-malo-ostarelih-ena-koje-se-svoje-vrline-seaju-preteranim-ponosom
Čovek ne treba da smatra svoju materijalnu imovinu kao svoju, nego kao slobodnu za sve, da bi mogao da je podeli sa ostalima kada im je potrebno. -Toma Akvinski
ovek-ne-treba-da-smatra-svoju-materijalnu-imovinu-kao-svoju-nego-kao-slobodnu-za-sve-da-bi-mogao-da-podeli-ostalima-kada-im-potrebno
Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama. -Nikola Kopernik
od-svih-vidljivih-stvari-najuzvienije-nebo-svojim-nepominim-zvezdama