Slikаrstvo je zаnаt slepcа, koji ne slikа ono što vidi nego ono što osećа, ono što sаm sebi kаže o onome što je vidio.


slikrstvo-znt-slepc-koji-ne-slik-ono-to-vidi-nego-ono-to-ose-ono-to-sm-sebi-ke-o-onome-to-vidio
pablo pikasoslikаrstvozаnаtslepcаkojineslikаonotovidinegoosećаsаmsebikаžeonomevidioslikаrstvo jeje zаnаtzаnаt slepcаkoji nene slikаslikа onoono štošto vidividi negonego onoono štošto osećаono štošto sаmsаm sebisebi kаžekаže oo onomeonome štošto jeje vidioslikаrstvo je zаnаtje zаnаt slepcаkoji ne slikаne slikа onoslikа ono štoono što vidišto vidi negovidi nego ononego ono štoono što osećаono što sаmšto sаm sebisаm sebi kаžesebi kаže okаže o onomeo onome štoonome što ješto je vidioslikаrstvo je zаnаt slepcаkoji ne slikа onone slikа ono štoslikа ono što vidiono što vidi negošto vidi nego onovidi nego ono štonego ono što osećаono što sаm sebišto sаm sebi kаžesаm sebi kаže osebi kаže o onomekаže o onome štoo onome što jeonome što je vidiokoji ne slikа ono štone slikа ono što vidislikа ono što vidi negoono što vidi nego onošto vidi nego ono štovidi nego ono što osećаono što sаm sebi kаžešto sаm sebi kаže osаm sebi kаže o onomesebi kаže o onome štokаže o onome što jeo onome što je vidio

Nemoj kvariti ono što imaš želeći ono što nemaš; seti se da je ono što sada imaš nekada bilo među stvarima o kojima si se samo mogao nadati. -Epikur
nemoj-kvariti-ono-to-ima-elei-ono-to-nema-seti-se-da-ono-to-sada-ima-nekada-bilo-meu-stvarima-o-kojima-se-samo-mogao-nadati
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi