Sloboda čoveka nije samo u njegovom pravu da slobodno izražava svoja mišljenja i težnje, nego pre svega u pravu i mogućnostima da čovek suvereno odlučuje o svim pitanjima svoga života.


sloboda-oveka-nije-samo-u-njegovom-pravu-da-slobodno-izraava-svoja-miljenja-i-tenje-nego-pre-svega-u-pravu-i-mogunostima-da-ovek-suvereno-odluuje-o
josip broz titoslobodačovekanijesamonjegovompravudaslobodnoizražavasvojamiljenjatežnjenegopresvegamogućnostimačoveksuverenoodlučujesvimpitanjimasvogaživotasloboda čovekačoveka nijenije samosamo uu njegovomnjegovom pravupravu dada slobodnoslobodno izražavaizražava svojasvoja mišljenjamišljenja ii težnjenego prepre svegasvega uu pravupravu ii mogućnostimamogućnostima dada čovekčovek suverenosuvereno odlučujeodlučuje oo svimsvim pitanjimapitanjima svogasvoga životasloboda čoveka niječoveka nije samonije samo usamo u njegovomu njegovom pravunjegovom pravu dapravu da slobodnoda slobodno izražavaslobodno izražava svojaizražava svoja mišljenjasvoja mišljenja imišljenja i težnjenego pre svegapre svega usvega u pravuu pravu ipravu i mogućnostimai mogućnostima damogućnostima da čovekda čovek suverenočovek suvereno odlučujesuvereno odlučuje oodlučuje o svimo svim pitanjimasvim pitanjima svogapitanjima svoga života

Bilo ko može postati ljut, to je lako, ali se ljutiti na pravu osobu i u pravo vrijeme i u pravu svrhu, a na pravi način to nije u svačijoj moći i nije lako. -Aristotel
bilo-ko-moe-postati-ljut-to-lako-ali-se-ljutiti-na-pravu-osobu-i-u-pravo-vrijeme-i-u-pravu-svrhu-a-na-pravi-nain-to-nije-u-svaijoj-moi-i-nije-lako
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Anton Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-oslobaanju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Drugi deo života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobođenju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dela života. -Čehov
drugi-deo-ivota-kod-pametnog-oveka-sastoji-se-u-osloboenju-od-ludosti-i-predrasuda-i-pogrenih-miljenja-koje-stekao-tokom-prvog-dela-ivota
Ne praviti greške nije u mogućnostima čoveka. Iz svojih grešaka mudri i dobri uče mudrost za budućnost. -Plutarh
ne-praviti-greke-nije-u-mogunostima-oveka-iz-svojih-greaka-mudri-i-dobri-ue-mudrost-za-budunost
Veličina čoveka ne ogleda se u njegovom bogatstvu, već u njegovom integritetu i sposobnosti da na ljude oko sebe utiče pozitivno. -Bob Marli
veliina-oveka-ne-ogleda-se-u-njegovom-bogatstvu-ve-u-njegovom-integritetu-i-sposobnosti-da-na-ljude-oko-sebe-utie-pozitivno