Slobodna društva su društva u pokretu, a gde ima pokreta ima i trenja.


slobodna-drutva-su-drutva-u-pokretu-a-gde-ima-pokreta-ima-i-trenja
salman rušdislobodnadrutvasupokretugdeimapokretatrenjaslobodna društvadruštva susu društvadruštva uu pokretugde imaima pokretapokreta imaima ii trenjaslobodna društva sudruštva su društvasu društva udruštva u pokretua gde imagde ima pokretaima pokreta imapokreta ima iima i trenjaslobodna društva su društvadruštva su društva usu društva u pokretua gde ima pokretagde ima pokreta imaima pokreta ima ipokreta ima i trenjaslobodna društva su društva udruštva su društva u pokretua gde ima pokreta imagde ima pokreta ima iima pokreta ima i trenja

Tamo gde ima poštovanja ima i straha, međutim tamo gde je strah ne mora uvek biti i poštovanja, jer sam strah ima daleko veći opseg od poštovanja. -Sokrat
tamo-gde-ima-potovanja-ima-i-straha-meutim-tamo-gde-strah-ne-mora-uvek-biti-i-potovanja-jer-sam-strah-ima-daleko-vei-opseg-od-potovanja
Samozadovoljan čovek je izraslina na grudima društva. -Maksim Gorki
samozadovoljan-ovek-izraslina-na-grudima-drutva
Novac je barometar vrline jednog društva. -Ajn Rand
novac-barometar-vrline-jednog-drutva
Prinčevi i vlade su daleko najopasniji delovi društva. -Nikolo Makijaveli
prinevi-i-vlade-su-daleko-najopasniji-delovi-drutva
Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute. -Vladimir Lenjin
najbolji-nain-unitenja-kapitalistikog-drutva-jeste-unitenje-valute
Istorija celog dosadašnjeg društva jeste istorija klasnih borbi. -Karl Marks
istorija-celog-dosadanjeg-drutva-jeste-istorija-klasnih-borbi