Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.


smatraj-svaki-dan-kao-jedan-ceo-otpo-i-zavr-ivot-odivi-ga-kao-celinu-a-ne-kao-deo-nek-se-svaki-tvoj-dan-odroni-od-tebe-kao-ceo-jedan-ovek-s-kojim-e
nikolaj velimirovićsmatrajsvakidankaojedanceootpočetzavrenživotodživigacelinunedeoneksetvojodroniodtebeceočovekkojimćeželetidaopetsastaneprijateljembezstidapokaževasionismatraj svakisvaki dandan kaokao jedanjedan ceootpočet ii završenzavršen životodživi gaga kaokao celinune kaokao deonek sese svakisvaki tvojtvoj dandan odroniodroni odod tebetebe kaokao ceoceo jedanjedan čovekčovek ss kojimkojim ćešćeš želetiželeti dada sese opetopet sastanešsastaneš kaokao ss prijateljemprijateljem ii dada gaga bezbez stidastida pokažešpokažeš vasionismatraj svaki dansvaki dan kaodan kao jedankao jedan ceootpočet i završeni završen životodživi ga kaoga kao celinua ne kaone kao deonek se svakise svaki tvojsvaki tvoj dantvoj dan odronidan odroni ododroni od tebeod tebe kaotebe kao ceokao ceo jedanceo jedan čovekjedan čovek sčovek s kojims kojim ćeškojim ćeš želetićeš želeti daželeti da seda se opetse opet sastanešopet sastaneš kaosastaneš kao skao s prijateljems prijateljem iprijateljem i dai da gada ga bezga bez stidabez stida pokažešstida pokažeš vasioni

Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca. -Italijanske poslovice
bolje-iveti-makar-i-jedan-dan-kao-lav-nego-stotinu-godina-kao-ovca
Nemam ni jedan dokaz da sam bila tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam u stvari ni šta smo. Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bila-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-u-stvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao
Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni Å¡ta smo… Znam samo da mi faliÅ¡, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj
Nemam ni jedan dokaz da sam bio tvoj neko. Nismo se slikali, nismo putovali. Ne znam ustvari ni šta smo… Znam samo da mi fališ, kao vazduh, kao zagrljaj, ...
nemam-jedan-dokaz-da-sam-bio-tvoj-neko-nismo-se-slikali-nismo-putovali-ne-znam-ustvari-smo-znam-samo-da-mi-fali-kao-vazduh-kao-zagrljaj
Ne postoji grad na svetu, kao što je Beograd, u kome je svaki dan – istorijski. -Momo Kapor
ne-postoji-grad-na-svetu-kao-to-beograd-u-kome-svaki-dan-istorijski