Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.


smatrajui-da-svaki-dan-isti-moe-oslijepiti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
paulo koeljosmatrajućidasvakidanistimožeoslijepitisvakidrugačijidonosinovočudosamotrebaobratitipažnjunatosmatrajući dada jeje svakisvaki dandan istiisti možešmožeš oslijepitisvaki dandan jeje drugačijidrugačiji ii svakisvaki dandan donosidonosi novonovo čudosamo trebatreba obratitiobratiti pažnjupažnju nasmatrajući da jeda je svakije svaki dansvaki dan istidan isti možešisti možeš oslijepitisvaki dan jedan je drugačijije drugačiji idrugačiji i svakii svaki dansvaki dan donosidan donosi novodonosi novo čudosamo treba obratititreba obratiti pažnjuobratiti pažnju nana to čudosmatrajući da je svakida je svaki danje svaki dan istisvaki dan isti možešdan isti možeš oslijepitisvaki dan je drugačijidan je drugačiji ije drugačiji i svakidrugačiji i svaki dani svaki dan donosisvaki dan donosi novodan donosi novo čudosamo treba obratiti pažnjutreba obratiti pažnju napažnju na to čudosmatrajući da je svaki danda je svaki dan istije svaki dan isti možešsvaki dan isti možeš oslijepitisvaki dan je drugačiji idan je drugačiji i svakije drugačiji i svaki dandrugačiji i svaki dan donosii svaki dan donosi novosvaki dan donosi novo čudosamo treba obratiti pažnju naobratiti pažnju na to čudo

Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo. -Paulo Koeljo
smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...
svaki-dan-poseban-nekada-dobar-nekada-lo-nekada-teak-ali-svaki-dan-jo-jedan-divan-dan-on-jo-jedna-stranica-knjige-vaeg-ivota-i
Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo. -Heraklit
sunce-nije-samo-svaki-dan-novo-nego-uvek-i-neprestano-novo