Smatrajući da je svaki dan isti, mozes oslepjeti. Svaki dan je drugačiji, i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.


smatrajui-da-svaki-dan-isti-mozes-oslepjeti-svaki-dan-drugaiji-i-svaki-dan-donosi-novo-udo-samo-treba-obratiti-panju-na-to-udo
paulo koeljosmatrajućidasvakidanistimozesoslepjetisvakidrugačijidonosinovočudosamotrebaobratitipažnjunatosmatrajući dada jeje svakisvaki dandan istimozes oslepjetisvaki dandan jeje drugačijii svakisvaki dandan donosidonosi novonovo čudosamo trebatreba obratitiobratiti pažnjupažnju nasmatrajući da jeda je svakije svaki dansvaki dan istisvaki dan jedan je drugačijii svaki dansvaki dan donosidan donosi novodonosi novo čudosamo treba obratititreba obratiti pažnjuobratiti pažnju nana to čudosmatrajući da je svakida je svaki danje svaki dan istisvaki dan je drugačijii svaki dan donosisvaki dan donosi novodan donosi novo čudosamo treba obratiti pažnjutreba obratiti pažnju napažnju na to čudosmatrajući da je svaki danda je svaki dan istii svaki dan donosi novosvaki dan donosi novo čudosamo treba obratiti pažnju naobratiti pažnju na to čudo

Smatrajući da je svaki dan isti možeš oslijepiti. Svaki dan je drugačiji i svaki dan donosi novo čudo. Samo treba obratiti pažnju na to čudo.Svaki dan je poseban… Nekada dobar, nekada loš, nekada težak… Ali, svaki dan je, još jedan divan dan… On je još jedna stranica knjige vašeg života i ...Sunce nije samo svaki dan novo nego je uvek i neprestano novo.Sunce je novo svaki dan.Smatraj svaki dan kao jedan ceo, otpočet i završen život. Odživi ga kao celinu, a ne kao deo. Nek se svaki tvoj dan odroni od tebe kao ceo jedan čovek s kojim ćeš želeti da se opet sastaneš kao s prijateljem i da ga bez stida pokažeš vasioni.Nije svaki dan Božič.