Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...


smatrao-sam-nou-i-sreom-da-sebe-i-druge-uvam-od-greha-i-sebe-uzalud-kriti-grene-misli-su-kao-vetar-ko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema
meša selimovićsmatraosamdužnoćusrećomdasebedrugečuvamodgrehasebeuzaludkritigrenemislisukaovetarkoćeihzaustavitičemupobožnostakonemaiskuenjakojasesavladavajuČoveknijebognjegovasnagabatomesuzbijasvojuprirodutakomisliosadmislimdrukčijesvetmiodjednompostaotajnajasvetustalismojedanpremadrugomezačuđenogledamoneraspoznajemoserazumijemoviesmatrao samsam dužnošćudužnošću ii srećomsrećom dada sebesebe ii drugedruge čuvamčuvam odod grehai sebeuzalud jeje kritigrešne mislimisli susu kaokao vetarko ćeće ihih zaustavitiu čemučemu jeje pobožnostako nemanema iskušenjaiskušenja kojakoja sese savladavajuČovek nijenije bogi njegovanjegova snagasnaga jeje bašbaš uu tometome dada suzbijasuzbija svojusvoju prirodutako samsam misliomislio sadsad oo tometome mislimmislim drukčijedrukčije svetsvet mimi jeje odjednomodjednom postaopostao tajnai jaja svetustali smosmo jedanjedan premaprema drugomezačuđeno sese gledamone raspoznajemoraspoznajemo sene razumijemorazumijemo sese višesmatrao sam dužnošćusam dužnošću idužnošću i srećomi srećom dasrećom da sebeda sebe isebe i drugei druge čuvamdruge čuvam odčuvam od grehauzalud je kritigrešne misli sumisli su kaosu kao vetarko će ihće ih zaustavitiu čemu ječemu je pobožnostako nema iskušenjanema iskušenja kojaiskušenja koja sekoja se savladavajuČovek nije bogi njegova snaganjegova snaga jesnaga je bašje baš ubaš u tomeu tome datome da suzbijada suzbija svojusuzbija svoju prirodutako sam misliosam mislio sadmislio sad osad o tomeo tome mislimtome mislim drukčijemislim drukčije svetdrukčije svet misvet mi jemi je odjednomje odjednom postaoodjednom postao tajnai ja svetustali smo jedansmo jedan premajedan prema drugomezačuđeno se gledamone raspoznajemo sene razumijemo serazumijemo se više

Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu.Svijet mi je odjednom postao tajna, i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više.U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladaju?Pre sam mislila da sam najčudnija osoba na svetu, ali onda sam pomislila da od toliko ljudi na svetu, mora da postoji neko baš kao ja ko se oseća bizarno i defektno na način na koji se ja osećam. Onda bih je tako zamišljala, misleći da i ona tamo negde tako zamišlja mene. Nadam se, ako si tamo negde i čitaš sada ovo, da znaš da je istina da sam ovde i da sam čudna kao i ti.Gledam pčele kako marljivo i ozbiljno, ne hajući za bezbrojne nevažne stvari oko sebe, skupljaju svoju nafaku, slušam zuj njihovih krila i čini mi se da se baš u njemu, u tome oporom, jednoličnom, treperavom zvuku krije tajna ovoga svijeta.Volio sam je tako lako, a tako sam teško to znao pokazati, a onda odjednom raspored madeža na njenim leđima kao tajna mapa pokazao mi je u koje zvijezde se trebam zagledati i tako, eto ti pjesma, ludo jedna.