Smatrao sam dužnošću i srećom da sebe i druge čuvam od greha. I sebe, uzalud je kriti. Grešne misli su kao vetar, ko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu, tako sam mislio... Sad o tome mislim drukčije... Svet mi je odjednom postao tajna, i ja svetu, stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više...


smatrao-sam-nou-i-sreom-da-sebe-i-druge-uvam-od-greha-i-sebe-uzalud-kriti-grene-misli-su-kao-vetar-ko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema
meša selimovićsmatraosamdužnoćusrećomdasebedrugečuvamodgrehasebeuzaludkritigrenemislisukaovetarkoćeihzaustavitičemupobožnostakonemaiskuenjakojasesavladavajuČoveknijebognjegovasnagabatomesuzbijasvojuprirodutakomisliosadmislimdrukčijesvetmiodjednompostaotajnajasvetustalismojedanpremadrugomezačuđenogledamoneraspoznajemoserazumijemoviesmatrao samsam dužnošćudužnošću ii srećomsrećom dada sebesebe ii drugedruge čuvamčuvam odod grehai sebeuzalud jeje kritigrešne mislimisli susu kaokao vetarko ćeće ihih zaustavitiu čemučemu jeje pobožnostako nemanema iskušenjaiskušenja kojakoja sese savladavajuČovek nijenije bogi njegovanjegova snagasnaga jeje bašbaš uu tometome dada suzbijasuzbija svojusvoju prirodutako samsam misliomislio sadsad oo tometome mislimmislim drukčijedrukčije svetsvet mimi jeje odjednomodjednom postaopostao tajnai jaja svetustali smosmo jedanjedan premaprema drugomezačuđeno sese gledamone raspoznajemoraspoznajemo sene razumijemorazumijemo sese višesmatrao sam dužnošćusam dužnošću idužnošću i srećomi srećom dasrećom da sebeda sebe isebe i drugei druge čuvamdruge čuvam odčuvam od grehauzalud je kritigrešne misli sumisli su kaosu kao vetarko će ihće ih zaustavitiu čemu ječemu je pobožnostako nema iskušenjanema iskušenja kojaiskušenja koja sekoja se savladavajuČovek nije bogi njegova snaganjegova snaga jesnaga je bašje baš ubaš u tomeu tome datome da suzbijada suzbija svojusuzbija svoju prirodutako sam misliosam mislio sadmislio sad osad o tomeo tome mislimtome mislim drukčijemislim drukčije svetdrukčije svet misvet mi jemi je odjednomje odjednom postaoodjednom postao tajnai ja svetustali smo jedansmo jedan premajedan prema drugomezačuđeno se gledamone raspoznajemo sene razumijemo serazumijemo se više

Grješne misli su kao vjetar, tko će ih zaustaviti. U čemu je pobožnost, ako nema iskušenja koja se savladavaju? Čovjek nije Bog, i njegova snaga je baš u tome da suzbija svoju prirodu. -Meša Selimović
grjene-misli-su-kao-vjetar-tko-e-ih-zaustaviti-u-emu-pobonost-ako-nema-iskuenja-koja-se-savladavaju-ovjek-nije-bog-i-njegova-snaga-ba-u-tome-da
Svijet mi je odjednom postao tajna, i ja svijetu. Stali smo jedan prema drugome, začuđeno se gledamo, ne raspoznajemo se, ne razumijemo se više. -Meša Selimović
svijet-mi-odjednom-postao-tajna-i-ja-svijetu-stali-smo-jedan-prema-drugome-zaueno-se-gledamo-ne-raspoznajemo-se-ne-razumijemo-se-vie