Smeh uopšte nije loš početak prijateljstva, a daleko je najbolji završetak istog. Prijatelje biram po lepom izgledu, poznanike po dobrom karakteru, a neprijatelje po visokoj inteligenciji. Čovek ne može da bude previše obazriv u izboru neprijatelja. Nemam nijednog koji je budala.


smeh-uopte-nije-lo-poetak-prijateljstva-a-daleko-najbolji-zavretak-istog-prijatelje-biram-po-lepom-izgledu-poznanike-po-dobrom-karakteru-a
oskar vajldsmehuoptenijelopočetakprijateljstvadalekonajboljizavretakistogprijateljebirampolepomizgledupoznanikedobromkarakteruneprijateljevisokojinteligencijiČoveknemožedabudeprevieobazrivizboruneprijateljanemamnijednogkojibudalasmeh uopšteuopšte nijenije lošloš početakpočetak prijateljstvadaleko jeje najboljinajbolji završetakzavršetak istogprijatelje birambiram popo lepomlepom izgledupoznanike popo dobromdobrom karakteruneprijatelje popo visokojvisokoj inteligencijiČovek nene možemože dada budebude previšepreviše obazrivobazriv uu izboruizboru neprijateljanemam nijednognijednog kojikoji jeje budalasmeh uopšte nijeuopšte nije lošnije loš početakloš početak prijateljstvaa daleko jedaleko je najboljije najbolji završetaknajbolji završetak istogprijatelje biram pobiram po lepompo lepom izgledupoznanike po dobrompo dobrom karakterua neprijatelje poneprijatelje po visokojpo visokoj inteligencijiČovek ne možene može damože da budeda bude previšebude previše obazrivpreviše obazriv uobazriv u izboruu izboru neprijateljanemam nijednog kojinijednog koji jekoji je budala

Nikada ne mogu da shvatim kako bilo ko ne može pušiti. To može uskratiti čoveku najbolji deo njegovog života. Sa dobrom cigarom u njegovim ustima, čovek je savršeno siguran i ništa ga bukvalno ne može dotaći.Kunem se vremenom, koje je početak i završetak svega, da je svako uvek na gubitku.Nemam srece u ljubavi, zato obrcem turu, mozda ne znam da biram, al’ uvek zavolim kurvu xDČovek koji ne čita dobre knjige nije u prednosti u odnosu na čoveka koji ne čita knjige uopšte.Čovek koji ne čita dobre knjige nema nikakve prednosti nad čovekom koji ih uopšte ne zna čitati.Mlad čovek koji želi ostati pravi ateist, ne može biti dovoljno oprezan pri izboru onoga što čita. Zamke se nalaze posvuda.