Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga, nije čovek.


smem-sve-ono-to-dolikuje-oveku-ko-sme-vie-od-toga-nije-ovek
vilijam Šekspirsmemsveonotodolikuječovekukosmevieodtoganiječoveksmem svesve onoono štošto dolikujedolikuje čovekuko smesme viševiše odod toganije čoveksmem sve onosve ono štoono što dolikuješto dolikuje čovekuko sme višesme više odviše od togasmem sve ono štosve ono što dolikujeono što dolikuje čovekuko sme više odsme više od togasmem sve ono što dolikujesve ono što dolikuje čovekuko sme više od toga

Smem sve ono što dolikuje čoveku; ko sme više od toga, nije čovek.Smem sve ono što dolikuje čoveku, ko sme više od toga nije čovek.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim – niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.Novac nije nikada nikoga učinio srećnim - niti će. Nema ništa u prirodi novca što uzrokuje sreći. Što ga čovek više ima sve više ga želi.Poteškoća je u ovome: spoznaja zavisi od nečega što se nalazi izvan nje da bi dokazala svoju ispravnost. Obzirom da je baš to od čega je zavisna neizvesno, kako onda mogu znati da ono što nazivam prirodom nije čovek, a ono što nazivam ljudskim da nije u biti priroda? Potreban je istinski čovek da bi postojala istinska spoznaja.Smrt nije ono najgore što se može dogoditi čoveku.