Smrt i ljubav su dva krila koja nose siromaha na nebo.


smrt-i-ljubav-su-dva-krila-koja-nose-siromaha-na-nebo
mikelanđelo buonarotismrtljubavsudvakrilakojanosesiromahananebosmrt ii ljubavljubav susu dvadva krilakrila kojakoja nosenose siromahasiromaha nana nebosmrt i ljubavi ljubav suljubav su dvasu dva kriladva krila kojakrila koja nosekoja nose siromahanose siromaha nasiromaha na nebosmrt i ljubav sui ljubav su dvaljubav su dva krilasu dva krila kojadva krila koja nosekrila koja nose siromahakoja nose siromaha nanose siromaha na nebosmrt i ljubav su dvai ljubav su dva krilaljubav su dva krila kojasu dva krila koja nosedva krila koja nose siromahakrila koja nose siromaha nakoja nose siromaha na nebo

Daljina može razdvojiti dva tela, ali ne i dva srca koja se vole…
daljina-moe-razdvojiti-dva-tela-ali-ne-i-dva-srca-koja-se-vole
Želja i ljubav su krila za velika djela. -Gete
elja-i-ljubav-su-krila-za-velika-djela
Raskoš u osećanjima, to je poezija siromaha; bez tog bogatstva šta bi ljubav bila za njih? -Onore De Balzak
rasko-u-oseanjima-to-poezija-siromaha-bez-tog-bogatstva-bi-ljubav-bila-za-njih