Smrt je jekin, sigurno saznanje, jedino za što znamo da će nas stići. Izuzetka nema, ni iznenađenja, svi putevi vode do nje, sve što činimo to je priprema, za nju, priprema čim zakmečimo udarivši čelom o pod, uvijek je bliže, nikad dalje. Pa, ako je jekin, zašto se čudimo kad dođe. Ako je ovaj život kratak prolazak što traje samo čas ili dan, zašto se borimo kako bi ga produžili dan ili sat. Zemaljski je život varljiv, vječnost je bolja.


smrt-jekin-sigurno-saznanje-jedino-za-to-znamo-da-e-nas-stii-izuzetka-nema-iznenaenja-svi-putevi-vode-do-nje-sve-to-inimo-to-priprema-za-nju
meša selimovićsmrtjekinsigurnosaznanjejedinozatoznamodaćenasstićiizuzetkanemaiznenađenjasviputevivodedonjesvečinimotopripremanjupripremačimzakmečimoudarivičelompoduvijekbliženikaddaljepaakozatosečudimokaddođeakoovajživotkratakprolazaktrajesamočasilidanborimokakobigaprodužilidansatzemaljskivarljivvječnostboljasmrt jeje jekinsigurno saznanjejedino zaza štošto znamoznamo dada ćeće nasnas stićiizuzetka nemani iznenađenjasvi puteviputevi vodevode dodo njesve štošto činimoje pripremaza njupriprema čimčim zakmečimozakmečimo udarivšiudarivši čelomčelom oo poduvijek jeje bliženikad daljeako jeje jekinzašto sese čudimočudimo kadkad dođeako jeje ovajovaj životživot kratakkratak prolazakprolazak štošto trajetraje samosamo časčas iliili danzašto sese borimoborimo kakokako bibi gaga produžiliprodužili dandan iliili satzemaljski jeje životživot varljivvječnost jeje boljasmrt je jekinjedino za štoza što znamošto znamo daznamo da ćeda će nasće nas stićisvi putevi vodeputevi vode dovode do njesve što činimočinimo to jepriprema čim zakmečimočim zakmečimo udarivšizakmečimo udarivši čelomudarivši čelom očelom o poduvijek je bližeako je jekinzašto se čudimose čudimo kadčudimo kad dođeako je ovajje ovaj životovaj život kratakživot kratak prolazakkratak prolazak štoprolazak što traješto traje samotraje samo čassamo čas iličas ili danzašto se borimose borimo kakoborimo kako bikako bi gabi ga produžiliga produžili danprodužili dan ilidan ili satzemaljski je životje život varljivvječnost je bolja

Samo o onome izvesno znamo da je dobro ili rđavo, što uistinu vodi saznanju, ili što može da nas spreči da saznajemo. -Baruh de Spinoza
samo-o-onome-izvesno-znamo-da-dobro-ili-ravo-to-uistinu-vodi-saznanju-ili-to-moe-da-nas-sprei-da-saznajemo