Smrt nije kada umires…Smrt je kada nekog volis ,a bez njega ostajes, jer to boli vise nego kada umires! !♥ ♥ ♥


smrt-nije-kada-umiressmrt-kada-nekog-volis-a-bez-njega-ostajes-jer-to-boli-vise-nego-kada-umires
smrtnijekadaumires…smrtnekogvolisbeznjegaostajesjertobolivisenegoumiressmrt nijenije kadakada umires…smrtumires…smrt jeje kadakada nekognekog volisbez njeganjega ostajesboli visevise negonego kadakada umiressmrt nije kadanije kada umires…smrtkada umires…smrt jeumires…smrt je kadaje kada nekogkada nekog volisa bez njegabez njega ostajesjer to boliboli vise negovise nego kadanego kada umiressmrt nije kada umires…smrtnije kada umires…smrt jekada umires…smrt je kadaumires…smrt je kada nekogje kada nekog volisa bez njega ostajesjer to boli viseboli vise nego kadavise nego kada umiressmrt nije kada umires…smrt jenije kada umires…smrt je kadakada umires…smrt je kada nekogumires…smrt je kada nekog volisjer to boli vise negoboli vise nego kada umires

Smrt nas ne zanima, jer sve dok mi postojimo nema smrti, a kada smrt nastupi, mi tada i ne postojimo. -Epikur
smrt-nas-ne-zanima-jer-sve-dok-mi-postojimo-nema-smrti-a-kada-smrt-nastupi-mi-tada-i-ne-postojimo
Zlo je kada snaga živi bez razuma, ali nije ni dobro kada razum živi bez snage. -Maksim Gorki
zlo-kada-snaga-ivi-bez-razuma-ali-nije-dobro-kada-razum-ivi-bez-snage
Smrt jednog čoveka je tragedija. Smrt miliona je statistika. -Josif Staljin
smrt-jednog-oveka-tragedija-smrt-miliona-statistika
Onaj osecaj kada gledas u oci osobu koju volis, i nesvesno se najsmejes jer si srecan sto je kraj tebe
onaj-osecaj-kada-gledas-u-oci-osobu-koju-volis-i-nesvesno-se-najsmejes-jer-srecan-sto-kraj-tebe