Smrt. Večita misao. Prijatelj iz detinjstva. Nasušna hrana mojih dana i mojih noći. Pritajena klica svesti u našim zaboravima. Jedino stalno i večito prisustvo u nama.


smrt-veita-misao-prijatelj-iz-detinjstva-nasuna-hrana-mojih-dana-i-mojih-noi-pritajena-klica-svesti-u-naim-zaboravima-jedino-stalno-i-veito-prisustvo
vladan desnicasmrtvečitamisaoprijateljizdetinjstvanasunahranamojihdananoćipritajenaklicasvestinaimzaboravimajedinostalnovečitoprisustvonamavečita misaoprijatelj iziz detinjstvanasušna hranahrana mojihmojih danadana ii mojihmojih noćipritajena klicaklica svestisvesti uu našimnašim zaboravimajedino stalnostalno ii večitovečito prisustvoprisustvo uu namaprijatelj iz detinjstvanasušna hrana mojihhrana mojih danamojih dana idana i mojihi mojih noćipritajena klica svestiklica svesti usvesti u našimu našim zaboravimajedino stalno istalno i večitoi večito prisustvovečito prisustvo uprisustvo u nama

95% mojih carapa su single pa ne kukaju! :D
95-mojih-carapa-su-single-pa-ne-kukaju-d
95% mojih carapa su SINGLE pa ne kukaju!!! :)))))
95-mojih-carapa-su-single-pa-ne-kukaju
Vadi ruke iz mojih gaćica! Brojim do 1000!!!
vadi-ruke-iz-mojih-gaica-brojim-do-1000
Kakav to progres mi pravimo? U srednjem vijeku bi me spalili, a sada se zadovoljavaju samo sa paljenjem mojih knjiga. -Sigmund Frojd
kakav-to-progres-mi-pravimo-u-srednjem-vijeku-bi-me-spalili-a-sada-se-zadovoljavaju-samo-paljenjem-mojih-knjiga
Većina mojih priča, ako ne i sve, imaju osnovu u pravom životu. To je vrsta fikcije koja me zanima. -Rejmond Karver
veina-mojih-pria-ako-ne-i-sve-imaju-osnovu-u-pravom-ivotu-to-vrsta-fikcije-koja-me-zanima