Snaga znači da nastavimo kada je sve loše. To znači da nastaviš dalje kada je sve tako besmisleno da nema smisla živeti dalje.


snaga-znai-da-nastavimo-kada-sve-loe-to-znai-da-nastavi-dalje-kada-sve-tako-besmisleno-da-nema-smisla-iveti-dalje
Čarls bukovskisnagaznačidanastavimokadasveloetonastavidaljetakobesmislenonemasmislaživetidaljesnaga značiznači dada nastavimonastavimo kadakada jeje svesve lošeznači dada nastavišnastaviš daljedalje kadakada jeje svesve takotako besmislenobesmisleno dada nemanema smislasmisla živetiživeti daljesnaga znači daznači da nastavimoda nastavimo kadanastavimo kada jekada je sveje sve lošeznači da nastavišda nastaviš daljenastaviš dalje kadadalje kada jekada je sveje sve takosve tako besmislenotako besmisleno dabesmisleno da nemada nema smislanema smisla živetismisla živeti daljesnaga znači da nastavimoznači da nastavimo kadada nastavimo kada jenastavimo kada je svekada je sve lošeznači da nastaviš daljeda nastaviš dalje kadanastaviš dalje kada jedalje kada je svekada je sve takoje sve tako besmislenosve tako besmisleno datako besmisleno da nemabesmisleno da nema smislada nema smisla živetinema smisla živeti daljesnaga znači da nastavimo kadaznači da nastavimo kada jeda nastavimo kada je svenastavimo kada je sve lošeznači da nastaviš dalje kadada nastaviš dalje kada jenastaviš dalje kada je svedalje kada je sve takokada je sve tako besmislenoje sve tako besmisleno dasve tako besmisleno da nematako besmisleno da nema smislabesmisleno da nema smisla živetida nema smisla živeti dalje

Znaš onaj osećaj kada si razočaran u sve, a opet moraš dalje? Jel znaš kako je kad se nadaš i raduješ, onako iz sveg srca, misliš da se sreća i tebi ...
zna-onaj-oseaj-kada-razoaran-u-sve-a-opet-mora-dalje-jel-zna-kako-kad-se-nada-i-raduje-onako-iz-sveg-srca-misli-da-se-srea-i-tebi
I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se