Snovi se uglavnom sastoje od svega što je tokom dana zaokupljalo naše misli.


snovi-se-uglavnom-sastoje-od-svega-to-tokom-dana-zaokupljalo-nae-misli
herodotsnoviseuglavnomsastojeodsvegatotokomdanazaokupljalonaemislisnovi sese uglavnomuglavnom sastojesastoje odod svegasvega štošto jeje tokomtokom danadana zaokupljalozaokupljalo našenaše mislisnovi se uglavnomse uglavnom sastojeuglavnom sastoje odsastoje od svegaod svega štosvega što ješto je tokomje tokom danatokom dana zaokupljalodana zaokupljalo našezaokupljalo naše mislisnovi se uglavnom sastojese uglavnom sastoje oduglavnom sastoje od svegasastoje od svega štood svega što jesvega što je tokomšto je tokom danaje tokom dana zaokupljalotokom dana zaokupljalo našedana zaokupljalo naše mislisnovi se uglavnom sastoje odse uglavnom sastoje od svegauglavnom sastoje od svega štosastoje od svega što jeod svega što je tokomsvega što je tokom današto je tokom dana zaokupljaloje tokom dana zaokupljalo našetokom dana zaokupljalo naše misli

Najviši stepen morala jedne kulture je kada shvatimo da moramo kontrolistati naše misli. -Čarls Darvin
najvii-stepen-morala-jedne-kulture-kada-shvatimo-da-moramo-kontrolistati-nae-misli
Vaspitač nikad ne kaže ono što stvarno misli, već ono što misli da je dobro da čuju oni koje vaspitava. -Fridrih Niče
vaspita-nikad-ne-kae-ono-to-stvarno-misli-ve-ono-to-misli-da-dobro-da-uju-oni-koje-vaspitava