Spavao sam i sanjao kako je život radost. Probudio sam se i otkrio kako je život služenje. Dao sam se na služenje i spoznao da je služenje radost.


spavao-sam-i-sanjao-kako-ivot-radost-probudio-sam-se-i-otkrio-kako-ivot-sluenje-dao-sam-se-na-sluenje-i-spoznao-da-sluenje-radost
rabindranat tagorspavaosamsanjaokakoživotradostprobudioseotkriosluženjedaonasluženjespoznaodaspavao samsam ii sanjaosanjao kakokako jeje životživot radostprobudio samsam sese ii otkriootkrio kakokako jeje životživot služenjedao samsam sese nana služenjesluženje ii spoznaospoznao dada jeje služenjesluženje radostspavao sam isam i sanjaoi sanjao kakosanjao kako jekako je životje život radostprobudio sam sesam se ise i otkrioi otkrio kakootkrio kako jekako je životje život služenjedao sam sesam se nase na služenjena služenje isluženje i spoznaoi spoznao daspoznao da jeda je služenjeje služenje radostspavao sam i sanjaosam i sanjao kakoi sanjao kako jesanjao kako je životkako je život radostprobudio sam se isam se i otkriose i otkrio kakoi otkrio kako jeotkrio kako je životkako je život služenjedao sam se nasam se na služenjese na služenje ina služenje i spoznaosluženje i spoznao dai spoznao da jespoznao da je služenjeda je služenje radostspavao sam i sanjao kakosam i sanjao kako jei sanjao kako je životsanjao kako je život radostprobudio sam se i otkriosam se i otkrio kakose i otkrio kako jei otkrio kako je živototkrio kako je život služenjedao sam se na služenjesam se na služenje ise na služenje i spoznaona služenje i spoznao dasluženje i spoznao da jei spoznao da je služenjespoznao da je služenje radost

Dok sam mislio da učim kako da živim, u stvari sam učio kako da umrem. -Leonardo da Vinči
dok-sam-mislio-da-uim-kako-da-ivim-u-stvari-sam-uio-kako-da-umrem
Ja ću ti reći da sam oženjen, da imam dvoje dece, da sam sretan i da je sve onako kako sam zamislio. Kad krenem, samo ću ti šapnuti na uho, da sam kćerki dao ime po tebi. -Đorđe Balašević
ja-u-ti-rei-da-sam-oenjen-da-imam-dvoje-dece-da-sam-sretan-i-da-sve-onako-kako-sam-zamislio-kad-krenem-samo-u-ti-apnuti-na-uho-da-sam-kerki-dao-ime
Inače, ceo život mučio sam se s tim da li sam pismen ili nisam. A onda sam pišući knjigu shvatio koliko je čovek nepismen. -Emir Kusturica
inae-ceo-ivot-muio-sam-se-s-tim-da-li-sam-pismen-ili-nisam-a-onda-sam-piui-knjigu-shvatio-koliko-ovek-nepismen
Želim ti reći da te volim, jer si mi otkrio radost ljubavi. -Paulo Koeljo
elim-ti-rei-da-te-volim-jer-mi-otkrio-radost-ljubavi