Srbin ima prirodnu tendenciju da sve svoje velike ljude ili poubija ili unizi, i da ih zatim opeva u svom desetercu kao heroje svoje nacije, i, najzad proglasi svetiteljima svoje crkve.


srbin-ima-prirodnu-tendenciju-da-sve-svoje-velike-ljude-ili-poubija-ili-unizi-i-da-ih-zatim-opeva-u-svom-desetercu-kao-heroje-svoje-nacije-i-najzad
jovan dučićsrbinimaprirodnutendencijudasvesvojevelikeljudeilipoubijauniziihzatimopevasvomdesetercukaoherojenacijenajzadproglasisvetiteljimacrkvesrbin imaima prirodnuprirodnu tendencijutendenciju dada svesve svojesvoje velikevelike ljudeljude iliili poubijapoubija iliili unizii dada ihih zatimzatim opevaopeva uu svomsvom desetercudesetercu kaokao herojeheroje svojesvoje nacijenajzad proglasiproglasi svetiteljimasvetiteljima svojesvoje crkvesrbin ima prirodnuima prirodnu tendencijuprirodnu tendenciju datendenciju da sveda sve svojesve svoje velikesvoje velike ljudevelike ljude ililjude ili poubijaili poubija ilipoubija ili unizii da ihda ih zatimih zatim opevazatim opeva uopeva u svomu svom desetercusvom desetercu kaodesetercu kao herojekao heroje svojeheroje svoje nacijenajzad proglasi svetiteljimaproglasi svetiteljima svojesvetiteljima svoje crkve

Sve ima svoje, kad mrzne i vri kad menja boje, kad vene i zri sve ima svoje, početak i kraj tame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vri-kad-menja-boje-kad-vene-i-zri-sve-ima-svoje-poetak-i-kraj-tame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Sve ima svoje, kad mrzne i vrikad menja boje, kad vene i zrisve ima svoje, početak i krajtame postoje da bi prizvale sjaj. -Đorđe Balašević
sve-ima-svoje-kad-mrzne-i-vrikad-menja-boje-kad-vene-i-zrisve-ima-svoje-poetak-i-krajtame-postoje-da-bi-prizvale-sjaj
Ljudski rod preuveličava sve živo, svoje junake, svoje neprijatelje, svoj značaj. -Čarls Bukovski
ljudski-rod-preuveliava-sve-ivo-svoje-junake-svoje-neprijatelje-svoj-znaaj