Srcu koje istinski ljubi ili ljubomora ubija ljubav ili ljubav ubija ljubomoru. Sasvim suprotno biva sa strašću.


srcu-koje-istinski-ljubi-ili-ljubomora-ubija-ljubav-ili-ljubav-ubija-ljubomoru-sasvim-suprotno-biva-strau
fjodor dostojevskisrcukojeistinskiljubiililjubomoraubijaljubavljubomorusasvimsuprotnobivastraćusrcu kojekoje istinskiistinski ljubiljubi iliili ljubomoraljubomora ubijaubija ljubavljubav iliili ljubavljubav ubijaubija ljubomorusasvim suprotnosuprotno bivabiva sasa strašćusrcu koje istinskikoje istinski ljubiistinski ljubi ililjubi ili ljubomoraili ljubomora ubijaljubomora ubija ljubavubija ljubav ililjubav ili ljubavili ljubav ubijaljubav ubija ljubomorusasvim suprotno bivasuprotno biva sabiva sa strašćusrcu koje istinski ljubikoje istinski ljubi iliistinski ljubi ili ljubomoraljubi ili ljubomora ubijaili ljubomora ubija ljubavljubomora ubija ljubav iliubija ljubav ili ljubavljubav ili ljubav ubijaili ljubav ubija ljubomorusasvim suprotno biva sasuprotno biva sa strašćusrcu koje istinski ljubi ilikoje istinski ljubi ili ljubomoraistinski ljubi ili ljubomora ubijaljubi ili ljubomora ubija ljubavili ljubomora ubija ljubav ililjubomora ubija ljubav ili ljubavubija ljubav ili ljubav ubijaljubav ili ljubav ubija ljubomorusasvim suprotno biva sa strašću

Sasvim mala ljubav nije tako loša ili sasvim mali život. -Čarls Bukovski
sasvim-mala-ljubav-nije-tako-loa-ili-sasvim-mali-ivot
Psi vole svoje prijatelje i ujedaju neprijatelje, sasvim suprotno ljudima koji nisu sposobni za čistu ljubav i koji uvek mešaju ljubav sa mržnjom. -Sigmund Frojd
psi-vole-svoje-prijatelje-i-ujedaju-neprijatelje-sasvim-suprotno-ljudima-koji-nisu-sposobni-za-istu-ljubav-i-koji-uvek-meaju-ljubav-mrnjom