Srećni se kriju i povlače, ostaju samo nesrećni. Njih uvek ima mnogo i sve više. Oni se grabe za sledeću priliku. Na mesto jednog srećnog dolaze desetine novih, željnih sreće.


sre-se-kriju-i-povlae-ostaju-samo-nesre-njih-uvek-ima-mnogo-i-sve-vie-oni-se-grabe-za-sledeu-priliku-na-mesto-jednog-srenog-dolaze-desetine-novih
matija bećkovićsrećnisekrijupovlačeostajusamonesrećninjihuvekimamnogosvevieonigrabezasledećuprilikunamestojednogsrećnogdolazedesetinenovihželjnihsrećesrećni sese krijukriju ii povlačeostaju samosamo nesrećninjih uvekuvek imaima mnogomnogo ii svesve višeoni sese grabegrabe zaza sledećusledeću prilikuna mestomesto jednogjednog srećnogsrećnog dolazedolaze desetinedesetine novihželjnih srećesrećni se krijuse kriju ikriju i povlačeostaju samo nesrećninjih uvek imauvek ima mnogoima mnogo imnogo i svei sve višeoni se grabese grabe zagrabe za sledećuza sledeću prilikuna mesto jednogmesto jednog srećnogjednog srećnog dolazesrećnog dolaze desetinedolaze desetine novih

Oni koji nikad ne povlače svoje mišljenje, više vole sebe nego istinu. -Volter
oni-koji-nikad-ne-povlae-svoje-miljenje-vie-vole-sebe-nego-istinu
Ženi treba mnogo muskraca da zaboravi jednog i samo jedan da zaboravii na sve druge.
eni-treba-mnogo-muskraca-da-zaboravi-jednog-i-samo-jedan-da-zaboravii-na-sve-druge
Oni koji su uspeli da vrate osmeh na lice onome na kojem još uvek ima tragova suza, samo oni znaju kako je to dobar osećaj. -Đorđe Balašević
oni-koji-su-uspeli-da-vrate-osmeh-na-lice-onome-na-kojem-jo-uvek-ima-tragova-suza-samo-oni-znaju-kako-to-dobar-oseaj