Srećniji je najjednoličniji duh u zdravom telu, od najmudrijeg bolešljivca.


sreniji-najjednoliniji-duh-u-zdravom-telu-od-najmudrijeg-boleljivca
tomas džefersonsrećnijinajjednoličnijiduhzdravomteluodnajmudrijegboleljivcasrećniji jeje najjednoličnijinajjednoličniji duhduh uu zdravomzdravom teluod najmudrijegnajmudrijeg bolešljivcasrećniji je najjednoličnijije najjednoličniji duhnajjednoličniji duh uduh u zdravomu zdravom teluod najmudrijeg bolešljivcasrećniji je najjednoličniji duhje najjednoličniji duh unajjednoličniji duh u zdravomduh u zdravom telusrećniji je najjednoličniji duh uje najjednoličniji duh u zdravomnajjednoličniji duh u zdravom telu

Zdravlje, to je zdrav duh u zdravom telu.U zdravom tijelu zdrav duh.Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu, zdrav duh.Izvor naše sreće je u subjektivnim osobinama: plemenitom karakteru, poduzetnom duhu, srećnom temperamentu, vedrom umu i zdravom telu.Bolje je zdravom u sirotinji, nego li bogatom u bolesti.jel si ti ko majmun na grani u mom telu zri? :D