Sretan je onaj koji je mogao da sazna uzroke stvari.


sretan-onaj-koji-mogao-da-sazna-uzroke-stvari
latinske poslovicesretanonajkojimogaodasaznauzrokestvarisretan jeje onajonaj kojikoji jeje mogaomogao dada saznasazna uzrokeuzroke stvarisretan je onajje onaj kojionaj koji jekoji je mogaoje mogao damogao da saznada sazna uzrokesazna uzroke stvarisretan je onaj kojije onaj koji jeonaj koji je mogaokoji je mogao daje mogao da saznamogao da sazna uzrokeda sazna uzroke stvarisretan je onaj koji jeje onaj koji je mogaoonaj koji je mogao dakoji je mogao da saznaje mogao da sazna uzrokemogao da sazna uzroke stvari

Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale. -Latinske poslovice
sretan-onaj-to-moe-izbjei-opasnosti-ali-daleko-sretniji-onaj-ko-izbjegao-skandale