Sretan je onaj, koji ne drugima, već sebi izgleda (da je sretan).


sretan-onaj-koji-ne-drugima-ve-sebi-izgleda-da-sretan
latinske poslovicesretanonajkojinedrugimavećsebiizgledadasretansretan jeje onajkoji nene drugimaveć sebisebi izgledaizgleda (da(da jeje sretan)sretan je onajkoji ne drugimaveć sebi izgledasebi izgleda (daizgleda (da je(da je sretan)već sebi izgleda (dasebi izgleda (da jeizgleda (da je sretan)već sebi izgleda (da jesebi izgleda (da je sretan)

Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se.Sretan je onaj koji zna uzroke stvari.Sretan je onaj čovek koji sedi u svojoj kući.Sretan je onaj koji je mogao da sazna uzroke stvari.Stvarno je sretan onaj koji zna da ima dovoljno.Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale.