Sretan je onaj, koji ne drugima, već sebi izgleda (da je sretan).


sretan-onaj-koji-ne-drugima-ve-sebi-izgleda-da-sretan
latinske poslovicesretanonajkojinedrugimavećsebiizgledadasretansretan jeje onajkoji nene drugimaveć sebisebi izgledaizgleda (da(da jeje sretan)sretan je onajkoji ne drugimaveć sebi izgledasebi izgleda (daizgleda (da je(da je sretan)već sebi izgleda (dasebi izgleda (da jeizgleda (da je sretan)već sebi izgleda (da jesebi izgleda (da je sretan)

Sretan je čovjek koji je razbio lance koji nanose bol umu, onaj koji je konačno prestao brinuti se. -Ovidije
sretan-ovjek-koji-razbio-lance-koji-nanose-bol-umu-onaj-koji-konano-prestao-brinuti-se
Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale. -Latinske poslovice
sretan-onaj-to-moe-izbjei-opasnosti-ali-daleko-sretniji-onaj-ko-izbjegao-skandale