Sretan je onaj što može izbjeći opasnosti, ali je daleko sretniji onaj ko je izbjegao skandale.


sretan-onaj-to-moe-izbjei-opasnosti-ali-daleko-sretniji-onaj-ko-izbjegao-skandale
latinske poslovicesretanonajtomožeizbjećiopasnostialidalekosretnijikoizbjegaoskandalesretan jeje onajonaj štošto možemože izbjećiizbjeći opasnostiali jeje dalekodaleko sretnijisretniji onajonaj koko jeje izbjegaoizbjegao skandalesretan je onajje onaj štoonaj što možešto može izbjećimože izbjeći opasnostiali je dalekoje daleko sretnijidaleko sretniji onajsretniji onaj koonaj ko jeko je izbjegaoje izbjegao skandalesretan je onaj štoje onaj što možeonaj što može izbjećišto može izbjeći opasnostiali je daleko sretnijije daleko sretniji onajdaleko sretniji onaj kosretniji onaj ko jeonaj ko je izbjegaoko je izbjegao skandalesretan je onaj što možeje onaj što može izbjećionaj što može izbjeći opasnostiali je daleko sretniji onajje daleko sretniji onaj kodaleko sretniji onaj ko jesretniji onaj ko je izbjegaoonaj ko je izbjegao skandale

Sretan je onaj koji zna uzroke stvari. -Vergilije
sretan-onaj-koji-zna-uzroke-stvari
Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta