Sretna ljubav nema svoje priče. Postoje samo romani o smrtnoj ljubavi, o onoj koju ugrožava i osuđuje sam život. Zapadni se lirizam ne zanosi ni čulnim užicima, niti plodnom bračnom slogom. I pisce i čitaoce mnogo više zanosi ljubavna strast negoli ispunjenje ljubavi.


sretna-ljubav-nema-svoje-prie-postoje-samo-romani-o-smrtnoj-ljubavi-o-onoj-koju-ugroava-i-osuuje-sam-ivot-zapadni-se-lirizam-ne-zanosi-ulnim-uicima
denis de rougemontsretnaljubavnemasvojepričepostojesamoromanismrtnojljubavionojkojuugrožavaosuđujesamživotzapadniselirizamnezanosičulnimužicimanitiplodnombračnomslogompiscečitaocemnogovieljubavnastrastnegoliispunjenjeljubavisretna ljubavljubav nemanema svojesvoje pričepostoje samosamo romaniromani oo smrtnojsmrtnoj ljubavio onojonoj kojukoju ugrožavaugrožava ii osuđujeosuđuje samsam životzapadni sese lirizamlirizam nene zanosizanosi nini čulnimčulnim užicimaniti plodnomplodnom bračnombračnom slogomi piscepisce ii čitaocečitaoce mnogomnogo viševiše zanosizanosi ljubavnaljubavna straststrast negolinegoli ispunjenjeispunjenje ljubavisretna ljubav nemaljubav nema svojenema svoje pričepostoje samo romanisamo romani oromani o smrtnojo smrtnoj ljubavio onoj kojuonoj koju ugrožavakoju ugrožava iugrožava i osuđujei osuđuje samosuđuje sam životzapadni se lirizamse lirizam nelirizam ne zanosine zanosi nizanosi ni čulnimni čulnim užicimaniti plodnom bračnomplodnom bračnom slogomi pisce ipisce i čitaocei čitaoce mnogočitaoce mnogo višemnogo više zanosiviše zanosi ljubavnazanosi ljubavna strastljubavna strast negolistrast negoli ispunjenjenegoli ispunjenje ljubavi

Muškarac veruje u ljubav i kad nije nikad bio voljen; i zanosi se ljubavlju i onda kada ne voli ženu. -Jovan Dučić
mukarac-veruje-u-ljubav-i-kad-nije-nikad-bio-voljen-i-zanosi-se-ljubavlju-i-onda-kada-ne-voli-enu