SRJ je stvorena kao selotejp sa lepljivim delom okrenutim prema RS i RSK, namerena da ujedini srpske države.


srj-stvorena-kao-selotejp-lepljivim-delom-okrenutim-prema-rs-i-rsk-namerena-da-ujedini-srpske-drave
branislav crnčevićsrjstvorenakaoselotejplepljivimdelomokrenutimpremarsrsknamerenadaujedinisrpskedržavesrj jeje stvorenastvorena kaokao selotejpselotejp sasa lepljivimlepljivim delomdelom okrenutimokrenutim premaprema rsrs ii rsknamerena dada ujediniujedini srpskesrpske državesrj je stvorenaje stvorena kaostvorena kao selotejpkao selotejp saselotejp sa lepljivimsa lepljivim delomlepljivim delom okrenutimdelom okrenutim premaokrenutim prema rsprema rs irs i rsknamerena da ujedinida ujedini srpskeujedini srpske državesrj je stvorena kaoje stvorena kao selotejpstvorena kao selotejp sakao selotejp sa lepljivimselotejp sa lepljivim delomsa lepljivim delom okrenutimlepljivim delom okrenutim premadelom okrenutim prema rsokrenutim prema rs iprema rs i rsknamerena da ujedini srpskeda ujedini srpske državesrj je stvorena kao selotejpje stvorena kao selotejp sastvorena kao selotejp sa lepljivimkao selotejp sa lepljivim delomselotejp sa lepljivim delom okrenutimsa lepljivim delom okrenutim premalepljivim delom okrenutim prema rsdelom okrenutim prema rs iokrenutim prema rs i rsknamerena da ujedini srpske države

Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti. -Sun Cu
odnosi-se-prema-svojim-vojnicima-kao-prema-svojoj-deci-i-pratie-te-u-najdublje-doline-odnosi-se-prema-njima-kao-prema-svojim-sinovima-i-stajae-pored
Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi. -Erih From
ljubav-nije-primarno-odnos-prema-odreenoj-osobi-to-stav-orjentacija-bia-prema-svetu-kao-celini-ne-prema-jednom-objektu-ljubavi
Od recena do stvorena kao od lista do korijena. -Hrvatske poslovice
od-recena-do-stvorena-kao-od-lista-do-korijena
30 miliona dolara potrošeno na neki film; moglo se puno pametnije iskoristiti kao npr. za osvajanje neke manje države! -Klint Istvud
30-miliona-dolara-potroeno-na-neki-film-moglo-se-puno-pametnije-iskoristiti-kao-npr-za-osvajanje-neke-manje-drave
Nikad nisam rekao da su glumci stoka. Zapravo sam rekao da bi se prema njima trebalo ponašati kao prema stoci. -Alfred Hičkok
nikad-nisam-rekao-da-su-glumci-stoka-zapravo-sam-rekao-da-bi-se-prema-njima-trebalo-ponaati-kao-prema-stoci