Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.


stara-ema-ili-guverner-ili-ubretar-ili-hoda-po-ili-pljaka-banaka-ili-zubar-ili-bera-voa-ili-ovo-ili-ono-eli-da-radi-dobar-posao-stie-na-svoje
Čarls bukovskistaraemailiguverneriliđubretarhodačpožicipljačkabanakazubarberačvoćaovoonoŽelidaradidobarposaostiženasvojeradnomestoondastojičekanekoggovnarastara šemašemailiili sisi guvernerguverner iliili đubretarđubretar iliili hodačhodač popo žicižici iliili pljačkašpljačkaš banakabanaka iliili zubarzubar iliili beračberač voćavoća iliili sisi ovoovo iliili sisi onoŽeliš dada radišradiš dobardobar posaostižeš nana svojesvoje radnoradno mestomesto ii ondaonda stojišstojiš ii čekaščekaš nekognekog govnarastara šemaili siili si guvernersi guverner iliguverner ili đubretarili đubretar iliđubretar ili hodačili hodač pohodač po žicipo žici iližici ili pljačkašili pljačkaš banakapljačkaš banaka ilibanaka ili zubarili zubar ilizubar ili beračili berač voćaberač voća ilivoća ili siili si ovosi ovo iliovo ili siili si onoŽeliš da radišda radiš dobarradiš dobar posaostižeš na svojena svoje radnosvoje radno mestoradno mesto imesto i ondai onda stojišonda stojiš istojiš i čekaši čekaš nekogčekaš nekog govnara

Žena nikad ne vidi jednog muškarca u celini, nego uvek u detalju: da lepo peva, ili lepo igra, ili lepo svira, ili se lepo oblači, ili se lepo ponaša, ili, najzad, da ima uspeha u društvu ili uspeha kod žena.Čvrsto verujem u Boga, ali ne idem dalje od toga. Ne pripadam nijednoj denominaciji. Nisam katolik ili presbiterijanac ili baptist ili metodist ili Jevrej ili musliman. Nisam nijedno od tih stvari. I siguran sam da je Bog skroz ok sa tim.Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela.Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok.Svojim načelima čovek želi da svoje navike tiraniše ili opravda, da im iskaže poštovanje ili da ih naruži, ili da ih prikrije: — dva čoveka istih načela, verovatno njima hoće nešto iz osnova različito.Ako si uspešan u nečemu ili će te kopirati ili će ti zavideti ili će te mrzeti.