Stara šema . Ili si guverner ili đubretar ili hodač po žici ili pljačkaš banaka ili zubar ili berač voća ili si ovo ili si ono. Želiš da radiš dobar posao. Stižeš na svoje radno mesto i onda stojiš i čekaš nekog govnara.


stara-ema-ili-guverner-ili-ubretar-ili-hoda-po-ili-pljaka-banaka-ili-zubar-ili-bera-voa-ili-ovo-ili-ono-eli-da-radi-dobar-posao-stie-na-svoje
Čarls bukovskistaraemailiguverneriliđubretarhodačpožicipljačkabanakazubarberačvoćaovoonoŽelidaradidobarposaostiženasvojeradnomestoondastojičekanekoggovnarastara šemašemailiili sisi guvernerguverner iliili đubretarđubretar iliili hodačhodač popo žicižici iliili pljačkašpljačkaš banakabanaka iliili zubarzubar iliili beračberač voćavoća iliili sisi ovoovo iliili sisi onoŽeliš dada radišradiš dobardobar posaostižeš nana svojesvoje radnoradno mestomesto ii ondaonda stojišstojiš ii čekaščekaš nekognekog govnarastara šemaili siili si guvernersi guverner iliguverner ili đubretarili đubretar iliđubretar ili hodačili hodač pohodač po žicipo žici iližici ili pljačkašili pljačkaš banakapljačkaš banaka ilibanaka ili zubarili zubar ilizubar ili beračili berač voćaberač voća ilivoća ili siili si ovosi ovo iliovo ili siili si onoŽeliš da radišda radiš dobarradiš dobar posaostižeš na svojena svoje radnosvoje radno mestoradno mesto imesto i ondai onda stojišonda stojiš istojiš i čekaši čekaš nekogčekaš nekog govnara

Žena može da se zanese za bogatašem ili artistom, za vojnikom ili sportistom, za lepim ili umnim, ali se najzad dadne, često za ceo život, sasvim drukčijem čoveku nego kakvog je zamišljala ili želela. -Jovan Dučić
ena-moe-da-se-zanese-za-bogataem-ili-artistom-za-vojnikom-ili-sportistom-za-lepim-ili-umnim-ali-se-najzad-dadne-esto-za-ceo-ivot-sasvim-drukijem-oveku
Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakoumnost, ili naša gordost, ili naša glupost, ili naš porok. -Jovan Dučić
za-svaku-nau-nesreu-kriva-ili-naa-lakoumnost-ili-naa-gordost-ili-naa-glupost-ili-na-porok