Stare ljubavi i stare klade upale se u svako doba.


stare-ljubavi-i-stare-klade-upale-se-u-svako-doba
francuske poslovicestareljubavistarekladeupalesesvakodobastare ljubaviljubavi ii starestare kladeklade upaleupale sese uu svakosvako dobastare ljubavi iljubavi i starei stare kladestare klade upaleklade upale seupale se use u svakou svako dobastare ljubavi i stareljubavi i stare kladei stare klade upalestare klade upale seklade upale se uupale se u svakose u svako dobastare ljubavi i stare kladeljubavi i stare klade upalei stare klade upale sestare klade upale se uklade upale se u svakoupale se u svako doba

Ljubav ima svoje patnje za svako životno doba. -Ivan Turgenjev
ljubav-ima-svoje-patnje-za-svako-ivotno-doba
Ko je besposličario u doba setve, tome u doba žetve srp neće biti potreban! -Indijska poslovica
ko-besposliario-u-doba-setve-tome-u-doba-etve-srp-nee-biti-potreban
Stare rane ne treba oplakivati svežim suzama. -Euripid
stare-rane-ne-treba-oplakivati-sveim-suzama