Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju.


starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje
fransis bejkonstarostdobrasamočetirislučajastarodrvonajboljegorivinozapićestarimprijateljisenajvieverujestaripiscičitajustarost jeje dobradobra samosamo uu četiričetiri slučajastaro drvodrvo najboljenajbolje goristaro vinovino jeje najboljenajbolje zaza pićestarim prijateljiprijatelji sese najvišenajviše verujestari piscipisci sese najboljenajbolje čitajustarost je dobraje dobra samodobra samo usamo u četiriu četiri slučajastaro drvo najboljedrvo najbolje goristaro vino jevino je najboljeje najbolje zanajbolje za pićestarim prijatelji seprijatelji se najvišese najviše verujea stari piscistari pisci sepisci se najboljese najbolje čitaju

Nekoga potpuno imati najbolje je; ako to nije moguće, tada je najbolje da ga potpuno izgubimo. -Rabindranat Tagor
nekoga-potpuno-imati-najbolje-ako-to-nije-mogue-tada-najbolje-da-ga-potpuno-izgubimo
Naše molitve bi trebale biti koncentrisane na generalno traženje dobra, jer samo Bog najbolje zna šta je dobro za nas. -Sokrat
nae-molitve-bi-trebale-biti-koncentrisane-na-generalno-traenje-dobra-jer-samo-bog-najbolje-zna-dobro-za-nas
Samo staro drvo zna koliko je rat bio užasan, no na žalost ne može nam to ispričat. -Poslovice korisnika
samo-staro-drvo-zna-koliko-rat-bio-uasan-no-na-alost-ne-moe-nam-to-ispriat
Oni što te uopšte ne znaju najviše laju, a oni što te najbolje znaju najviše ćute. -Đorđe Balašević
oni-to-te-uopte-ne-znaju-najvie-laju-a-oni-to-te-najbolje-znaju-najvie-ute