Starost je, verujte mi, dobra i ugodna stvar. Jeste da te polagano uklanjaju sa pozornice, ali ti isto tako daju ugodnu poziciju gledaoca u prvim redovima.


starost-verujte-mi-dobra-i-ugodna-stvar-jeste-da-te-polagano-uklanjaju-pozornice-ali-ti-isto-tako-daju-ugodnu-poziciju-gledaoca-u-prvim-redovima
konfučijestarostverujtemidobraugodnastvarjestedatepolaganouklanjajupozornicealitiistotakodajuugodnupozicijugledaocaprvimredovimastarost jeverujte midobra ii ugodnaugodna stvarjeste dada tete polaganopolagano uklanjajuuklanjaju sasa pozorniceali titi istoisto takotako dajudaju ugodnuugodnu pozicijupoziciju gledaocagledaoca uu prvimprvim redovimadobra i ugodnai ugodna stvarjeste da teda te polaganote polagano uklanjajupolagano uklanjaju sauklanjaju sa pozorniceali ti istoti isto takoisto tako dajutako daju ugodnudaju ugodnu pozicijuugodnu poziciju gledaocapoziciju gledaoca ugledaoca u prvimu prvim redovima

Lepo je slaviti uspeh, ali je isto tako važno obeležiti i lekcije neuspeha. -Bil Gejts
lepo-slaviti-uspeh-ali-isto-tako-vano-obeleiti-i-lekcije-neuspeha
Zahvalan sam svom ocu za život, ali isto tako i svom učitelju što živim dobro. -Aleksandar Veliki
zahvalan-sam-svom-ocu-za-ivot-ali-isto-tako-i-svom-uitelju-to-ivim-dobro
Starost je dobra samo u četiri slučaja; staro drvo najbolje gori, staro vino je najbolje za piće, starim prijatelji se najviše veruje, a stari pisci se najbolje čitaju. -Fransis Bejkon
starost-dobra-samo-u-etiri-sluaja-staro-drvo-najbolje-gori-staro-vino-najbolje-za-pie-starim-prijatelji-se-najvie-veruje-a-stari-pisci-se-najbolje