Status veze: Jeste da sam u kondiciji al’ mi ne pada na pamet da trcim za tobom.


status-veze-jeste-da-sam-u-kondiciji-al-mi-ne-pada-na-pamet-da-trcim-za-tobom
statusvezejestedasamkondicijial’minepadanapamettrcimzatobomstatus vezejeste dada samsam uu kondicijikondiciji al’al’ mimi nene padapada nana pametpamet dada trcimtrcim zaza tobomjeste da samda sam usam u kondicijiu kondiciji al’kondiciji al’ mial’ mi nemi ne padane pada napada na pametna pamet dapamet da trcimda trcim zatrcim za tobomjeste da sam uda sam u kondicijisam u kondiciji al’u kondiciji al’ mikondiciji al’ mi neal’ mi ne padami ne pada nane pada na pametpada na pamet dana pamet da trcimpamet da trcim zada trcim za tobomjeste da sam u kondicijida sam u kondiciji al’sam u kondiciji al’ miu kondiciji al’ mi nekondiciji al’ mi ne padaal’ mi ne pada nami ne pada na pametne pada na pamet dapada na pamet da trcimna pamet da trcim zapamet da trcim za tobom

Status veze: Nigde veze, al’ nema veze, jer da ima veze bilo bi bezveze… :D
status-veze-nigde-veze-al-nema-veze-jer-da-ima-veze-bilo-bi-bezveze-d
Status veze : mamina sam i tatina! :-)
status-veze-mamina-sam-i-tatina
Status veze:Ja sam sebi svog narkomana nasla!
status-vezeja-sam-sebi-svog-narkomana-nasla
Status veze: Osećam se zgroženo upravo sam dobio račun za internet :P
status-veze-oseam-se-zgroeno-upravo-sam-dobio-raun-za-internet-p
Status veze: Lajkujemo se ;)
status-veze-lajkujemo-se
Status veze: slobodna al mi
status-veze-slobodna-al-mi